รายชื่อนศ.
รายวิชา533343 : SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5538645 นายชัยวุฒิ กาบขุนทด  IE10
2 B5608140 นางสาวอัญมณี ทองผ่อง  IE10
3 B5615537 นางสาวรัชกร กางชาติ  IE10
4 B5701728 นางสาวณัฐฌา มาหมื่นไวย  IE10
5 B5701735 นางสาวศุภวรรณ พรหมโชติ  IE10
6 B5702237 นายสุรศักดิ์ จีนนะ  IE10
7 B5702473 นายอลงกรณ์ เกษียรสินธุ์  IE10
8 B5702770 นางสาวหฤทัย แสนโคตร  IE10
9 B5703548 นางสาวปวีณ์ธิดา จอดนอก  IE10
10 B5703807 นายชัยธวัช พาสนิท  IE10
11 B5704408 นางสาวฉัตรสุดา จำนงนอก  IE10
12 B5704644 นางสาวณัฐวิมล จันทคุปต์  IE10
13 B5704989 นางสาวสุจินันท์ ปลั่งกลาง  IE10
14 B5705283 นางสาวเมธาวี หวังฆ้องกลาง  IE10
15 B5705849 นางสาวกาญจนา เกตุปั้น  IE10
16 B5706228 นางสาวอุราวัลย์ สายรัตน์  IE10
17 B5706235 นางสาวพัชราวดี ไชยคาม  IE10
18 B5706426 นางสาวจุฑาทิพย์ ประเสริฐศรี  IE10
19 B5707010 นางสาวมณฑกานณ์ วงษ์จันทึก  IE10
20 B5708499 นางสาววราภรณ์ ชำนาญ  IE10
21 B5708789 นางสาวปาริฉัตร พลตื้อ  IE10
22 B5708802 นายราชันย์ ชัยเทศ  IE10
23 B5708819 นายศุภฤกษ์ ชัชวาลย์ปรีชา  IE10
24 B5709106 นางสาวพนิตตา ผลดี  IE10
25 B5709113 นางสาววิภาวี สีน้อย  IE10
26 B5709496 นางสาวณัฐรดา แสนคุ้ม  IE10
27 B5709915 นางสาวสินีนาท สิงห์ยอย  IE10
28 B5710003 นางสาวฐาวดี ศรีรัตนประสิทธิ์  IE10
29 B5710348 นางสาวยุวนิดา นวลมีศรี  IE10
30 B5710461 นางสาวอารีญา น้ำดอกไม้จันทร์  IE10
31 B5710577 นายสุรกิจ กาวิตา  IE10
32 B5710911 นางสาวจุฑาวรุณ คงขวัญ  IE10
33 B5711437 นายบัณฑิต ไทยโคกสี  IE10
34 B5711482 นางสาวณัฐติยากร พรมวงศ์  IE10
35 B5711840 นางสาวอมรา บุดดา  IE10
36 B5713288 นางสาววริศรา ภูถมนาค  IE10
37 B5713455 นางสาวเยาวเรศ กาญจนาวงษ์  IE10
38 B5713820 นางสาวปิยรัตน์ ภานิล  IE10
39 B5714261 นางสาวพัชมล กลิ่นเล็ก  IE10
40 B5714551 นายศิวกร เพียรประจำ  IE10
41 B5714926 นายสหรัฐ กัลยา  IE10
42 B5715480 นางสาวญานิกา กลิ่นเฉย  IE10
43 B5715879 นางสาวทิภาพร รอบพรมราช  IE10
44 B5718474 นางสาววนัชพร คำแดง  IE10
45 B5718481 นางสาววราภรณ์ ถมอินทร์  IE10
46 B5718528 นางสาวปนัดดา วันสันเทียะ  IE10
47 B5718542 นายพิพัฒน์ วงสวาท  IE10
48 B5718580 นางสาวปัณฑารีย์ ยอดวงศ์พะเนา  IE10
49 B5719907 นางสาวพัชรินทร์ ชาวป่า  IE10
50 B5720255 นายคมกฤต ขำวุฒิ  IE10
51 B5720279 นายจิราธิวัฒน์ แสนสุข  IE10
52 B5720576 นางสาวปนัดดา ทุมแก้ว  IE10
53 B5722709 นางสาวบุญรักษา อู่โภคิน  IE10
54 B5723478 นายเอกสิทธิ์ สินธุพันธ์  IE10
55 B5724062 นายธนธรณ์ หาคุ้มคลัง  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.