รายชื่อนศ.
รายวิชา204204 : DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5671519 นางสาวหัสฬากาญจน์ ลิ้มชูวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
2 B5770946 นางสาวนันทพร นาพยับ  INFORMATION SCIENCE10
3 B5770953 นายพงศธร ล้วนดำรงค์กุล  INFORMATION SCIENCE10
4 B5772155 นายเดชบดินทร์ อินทรมณเฑียร  INFORMATION SCIENCE10
5 B5772315 นางสาววาเนสซ่า เล็มเม่นส์  INFORMATION SCIENCE10
6 B5851775 นายณัฐพงษ์ พรหมพินิจ  INFORMATION SCIENCE10
7 B5870011 นางสาวปพิชญา แก่นสวรรค์  INFORMATION SCIENCE10
8 B5870028 นายสุเมธ เกษรชื่น  INFORMATION SCIENCE10
9 B5870134 นางสาวปิยธิดา กลอยพรมราช  INFORMATION SCIENCE10
10 B5870219 นายธนกฤติ จันอู๊ด  INFORMATION SCIENCE10
11 B5870240 นายศุภกฤต ศรีเชียงหวาง  INFORMATION SCIENCE10
12 B5870257 นางสาวรัตติยากร กุหลาบโชติ  INFORMATION SCIENCE10
13 B5870318 นางสาวชนิสรา ถาริยะ  INFORMATION SCIENCE10
14 B5870356 นางสาวกนกวรรณ สายเพชร  INFORMATION SCIENCE10
15 B5870363 นายวัชรพันธ์ แสงเพ็ชร  INFORMATION SCIENCE10
16 B5870387 นางสาวพิชญานันท์ บุญพิมพ์  INFORMATION SCIENCE10
17 B5870400 นางสาวศศิวิมล นวลจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
18 B5870516 นางสาวบุญธิดา ตัณฑชุณห์  INFORMATION SCIENCE10
19 B5870585 นายธีรพล พลดอน  INFORMATION SCIENCE10
20 B5870639 นางสาวณัฏฐ์นรี สะสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE10
21 B5870653 นายพีรพล พาขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
22 B5870738 นายภูริทัต เสียวครบุรี  INFORMATION SCIENCE10
23 B5870813 นายวรกานต์ ผาโคตร  INFORMATION SCIENCE10
24 B5870882 นางสาวอภิญญารัก สุขใหม่  INFORMATION SCIENCE10
25 B5870943 นายมงคล เรืองวชิรปัญญา  INFORMATION SCIENCE10
26 B5871001 นายพัชร จงวัฒนะประสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE10
27 B5871032 นายศักดิ์ดา วรรณสุทธิ์  INFORMATION SCIENCE10
28 B5871186 นายเสฎฐวุฒิ นรสาร  INFORMATION SCIENCE10
29 B5871292 นางสาวกัญญารัตน์ สังขวัฒน์  Not Yet Specified10
30 B5871315 นายณฐพัฒน์ จิตรมั่นธรรม  INFORMATION SCIENCE10
31 B5871322 นางสาวสินีนารถ คูสกุล  INFORMATION SCIENCE10
32 B5871469 นางสาวบุญชนก ศิริโส  INFORMATION SCIENCE10
33 B5871537 นางสาวเมธาวี ลำดวนในเมือง  INFORMATION SCIENCE10
34 B5871698 นายสรวิศ วิชชุตเวส  INFORMATION SCIENCE10
35 B5871704 นางสาวพัชรา ทัพมงคล  INFORMATION SCIENCE10
36 B5871766 นายปฏิภาณ วิสุทธิ  INFORMATION SCIENCE10
37 B5871797 นายฐิติพัฒน์ กิจควร  INFORMATION SCIENCE10
38 B5871858 นายนฤพล บุญปลูก  INFORMATION SCIENCE10
39 B5871865 นางสาวลลิตา ลินทอน  INFORMATION SCIENCE10
40 B5871933 นายศรัณย์ชัย ปรางค์ทิพย์  INFORMATION SCIENCE10
41 B5873449 นายพีรยุทธ กษิติบดินทร์ชัย  INFORMATION SCIENCE10
42 B5873609 นายธนดล ดาหาญ  INFORMATION SCIENCE10
43 B5873616 นายธนพันธ์ ชูวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
44 B5873654 นางสาวรัตน์ดาวัลย์ พรรณขาม  INFORMATION SCIENCE10
45 B5873661 นายพุฒิพงศ์ สุรบัณฑิตวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
46 B5873746 นายพงศกร เขียนนอก  INFORMATION SCIENCE10
47 B5873784 นายภูริณัฐ บุณยะชัย  INFORMATION SCIENCE10
48 B5873821 นายอติรุจ ขุมกระโทก  INFORMATION SCIENCE10
49 B5873920 นายภัทรพงศ์ พรประสิทธิ์  Not Yet Specified10
50 B5873951 นายทวีทรัพย์ มะสิโกวา  INFORMATION SCIENCE10
51 B5874712 นายรัฐพงษ์ สกุลกลาง  INFORMATION SCIENCE10
52 B5874729 นายอนรรฆพล ปรีชานนท์  INFORMATION SCIENCE10
53 B5874736 นายไผทชนม์ คำมี  INFORMATION SCIENCE10
54 B5973613 นายภาคิน เจียมเจริญ  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.