รายชื่อนศ.
รายวิชา204204 : DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5412556 นายณภัทร เอมดี  Not Yet Specified10
2 B5577736 นายชนุตร์ วงศ์ไตรพิพัฒน์  INFORMATION SCIENCE10
3 B5670222 นางสาวเพชรณภา ราศรีใส  INFORMATION SCIENCE10
4 B5670512 นางสาวสุวิชา ทองงาม  INFORMATION SCIENCE10
5 B5670741 นางสาวอภิญญา ตันเดี่ยว  INFORMATION SCIENCE10
6 B5671595 นายปวรรษวงศ์ ถอยวิลัย  INFORMATION SCIENCE10
7 B5673728 นายทินภัทร ควรสนธิ  INFORMATION SCIENCE10
8 B5770151 นายภัทรพล แสงสว่าง  INFORMATION SCIENCE10
9 B5771141 นางสาวกันติชา อินทรประวัติ  INFORMATION SCIENCE10
10 B5773732 นางสาวกาญจนา เปล่งปลั่งศรี  INFORMATION SCIENCE10
11 B5870141 นางสาวจินต์จุฑา ไผ่โคกสูง  INFORMATION SCIENCE10
12 B5870165 นางสาวบุษยภัทร รัตนวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
13 B5870455 นายณัฐวัฒน์ ภักดีพรมมา  INFORMATION SCIENCE10
14 B5870523 นางสาวพิมพ์ชนก กุลเพ็ง  INFORMATION SCIENCE10
15 B5870530 นางสาวอนงค์นาถ แซะจอหอ  INFORMATION SCIENCE10
16 B5870608 นางสาววริศรา ไชยวงษ์  INFORMATION SCIENCE10
17 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
18 B5870721 นางสาวเฉลิมขวัญ ดวงจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
19 B5870769 นางสาวมณธิชา ปทุมสูติ  INFORMATION SCIENCE10
20 B5870851 นางสาวปวันรัตน์ วัลลา  INFORMATION SCIENCE10
21 B5871155 นางสาวอาทิติยา ศรีวิชา  INFORMATION SCIENCE10
22 B5871278 นายภัทรพงษ์ พิศเพ็ง  INFORMATION SCIENCE10
23 B5871308 นายกฤตเมธ แสงมะณี  INFORMATION SCIENCE10
24 B5871360 นางสาวปริยกร เสือทะเล  INFORMATION SCIENCE10
25 B5871544 นายณภัทร พิพิธกุล  Not Yet Specified10
26 B5871575 นางสาวเพ็ญประภา คงทรัพย์  INFORMATION SCIENCE10
27 B5871612 นางสาววชิรกาญจน์ เสือบัว  INFORMATION SCIENCE10
28 B5871711 นายพีรพล มณีโชติ  INFORMATION SCIENCE10
29 B5871742 นายชนาธิป ปลาบู่ทอง  INFORMATION SCIENCE10
30 B5871841 นายปฏิภาณ พัชรมงคลกุล  INFORMATION SCIENCE10
31 B5871940 นางสาวชนานินทร์ สุขแสนสุข  INFORMATION SCIENCE10
32 B5871964 นางสาวพัชรีรัตน์ คงด้วง  INFORMATION SCIENCE10
33 B5873418 นางสาวอลิษา บัวมาก  INFORMATION SCIENCE10
34 B5873425 นางสาวมนทกานต์ สีโพธิ์ลี  INFORMATION SCIENCE10
35 B5873517 นางสาวอาริษา แสงนาโก  INFORMATION SCIENCE10
36 B5873531 นางสาวณัฐธิดา มาเมือง  INFORMATION SCIENCE10
37 B5873593 นางสาวศิริภรณ์ สาระทิศ  INFORMATION SCIENCE10
38 B5873623 นางสาวณัฐนรี ชัยยะศิริสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
39 B5873647 นายปฐมพร บุญกาพิมพ์  INFORMATION SCIENCE10
40 B5873692 นางสาววรรณพร บุญโยธา  INFORMATION SCIENCE10
41 B5873722 นางสาวชนิกานต์ ป้อมกฤษณ์  INFORMATION SCIENCE10
42 B5873791 นางสาววลัยลักษณ์ รักวงษ์แท้  INFORMATION SCIENCE10
43 B5873838 นางสาวพรรษา ทรัพย์มาก  INFORMATION SCIENCE10
44 B5873845 นายภานุวัฒน์ มหานิล  INFORMATION SCIENCE10
45 B5873852 นางสาววรางคณา ใกล้สุข  INFORMATION SCIENCE10
46 B5873890 นางสาวลลิตา หูตาชัย  INFORMATION SCIENCE10
47 B5873944 นายกลวัชร เฉลิมพงศ์พิพัฒน์  INFORMATION SCIENCE10
48 B5874026 นางสาววิมพ์วิภา ปรุเขต  INFORMATION SCIENCE10
49 B5874057 นายนลธวัช นนทะภา  INFORMATION SCIENCE10
50 B5874088 นางสาวอชิรญา นรานุภาพ  INFORMATION SCIENCE10
51 B5874651 นางสาวธันย์ชนก อิ่มสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
52 B5874705 นายนวดล กิตติธนาดล  INFORMATION SCIENCE10
53 B5874774 นางสาวณชัญญณัฎฐ์ พชรติยากร  INFORMATION SCIENCE10
54 B5874781 นางสาวฑิฆัมพร สันตะพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.