รายชื่อนศ.
รายวิชา204204 : DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5870158 นางสาวกนกวรรณ นิลประทีปปรีชา  INFORMATION SCIENCE10
2 B5870189 นางสาวอสมาภรณ์ ตรีอาภรณ์วงศ์  INFORMATION SCIENCE10
3 B5870226 นายอนุกรน์ บุญธรรม  INFORMATION SCIENCE10
4 B5870233 นายโภควัฒน์ เนียมโภคะ  INFORMATION SCIENCE10
5 B5870271 นางสาวสุดารัตน์ สำราญเริงจิตต์  INFORMATION SCIENCE10
6 B5870295 นางสาวเสาวลักษณ์ ปานแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
7 B5870301 นางสาวพรรณทิวา อาจหาญ  INFORMATION SCIENCE10
8 B5870325 นางสาวศิริลักษณ์ โซ่เงิน  INFORMATION SCIENCE10
9 B5870349 นายรัชชานนท์ โขศิริเศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE10
10 B5870417 นางสาวสุชาษิณี ใจดี  INFORMATION SCIENCE10
11 B5870462 นายรักเกียรติ อ่อนวงษ์  INFORMATION SCIENCE10
12 B5870486 นายกษิดิศ เจืออรุณ  INFORMATION SCIENCE10
13 B5870578 นายภาณุโรจน์ จิตร์สุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
14 B5870592 นางสาวจริยา สุนันทิพย์  INFORMATION SCIENCE10
15 B5870615 นายอรรณพ ศรีวิราช  INFORMATION SCIENCE10
16 B5870677 นางสาวปัทมวรรณ เตียนพลกรัง  INFORMATION SCIENCE10
17 B5870684 นางสาวพัชรกร นัดใหม่  INFORMATION SCIENCE10
18 B5870707 นางสาวจารุวรรณ เสมรบุณย์  INFORMATION SCIENCE10
19 B5870714 นายศราวุฒิ สุดซา  INFORMATION SCIENCE10
20 B5870745 นายอภิชัย เทพภูเขียว  INFORMATION SCIENCE10
21 B5870752 นายเกดิต สื่อกลาง  INFORMATION SCIENCE10
22 B5870776 นายอภิเชษฐ์ หงษา  INFORMATION SCIENCE10
23 B5870783 นายจิรายุ ศรีชัยรมย์รัตน์  INFORMATION SCIENCE10
24 B5870806 นางสาวนุศรา อนันตวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
25 B5870820 นางสาวนรินธร อังสิทธากุล  INFORMATION SCIENCE10
26 B5870837 นายณัฐพล จ้อยนุแสง  INFORMATION SCIENCE10
27 B5870844 นางสาวณัฐดาภรณ์ อยู่ประทานพร  INFORMATION SCIENCE10
28 B5870899 นางสาวปิยะภรณ์ พนมเริงไชย  INFORMATION SCIENCE10
29 B5870912 นางสาวสุกัญญา แซ่เลี้ยง  INFORMATION SCIENCE10
30 B5870929 นายศรัณย์ พันธ์ศรี  INFORMATION SCIENCE10
31 B5870950 นางสาวทราย ปิ่นเงิน  INFORMATION SCIENCE10
32 B5871018 นางสาวณัฐกฤตา ป้องจัตุรัส  INFORMATION SCIENCE10
33 B5871063 นางสาวธนัญญา ทาจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
34 B5871070 นายศักดิพัฒน์ เตียวศิริทรัพย์  INFORMATION SCIENCE10
35 B5871087 นางสาวกมลวรรณ วณิชาชีวะ  INFORMATION SCIENCE10
36 B5871094 นางสาววรดา ผงโนนแดง  INFORMATION SCIENCE10
37 B5871117 นางสาววรรณพร สิงห์ขาว  INFORMATION SCIENCE10
38 B5871162 นางสาวฉัตรกมล ป้องเขตต์  INFORMATION SCIENCE10
39 B5871193 นายสุวจักร กิติศรีวรพันธุ์  INFORMATION SCIENCE10
40 B5871209 นายเกริกชัย อัศวเกษมสุข  INFORMATION SCIENCE10
41 B5871346 นางสาววชิรา ยอยรู้รอบ  INFORMATION SCIENCE10
42 B5871353 นางสาวกฤษณา ยกบัตร  INFORMATION SCIENCE10
43 B5871421 นางสาวปทุมรัตน์ ปาสาจัง  INFORMATION SCIENCE10
44 B5871636 นางสาวเจนจิรา นามมะเริง  INFORMATION SCIENCE10
45 B5871780 นางสาวปริยากร จันทรานนท์  INFORMATION SCIENCE10
46 B5871834 นางสาวอานิฐญา สุขบัติ  INFORMATION SCIENCE10
47 B5871872 นางสาวณัฐวดี ทัดใหม่  INFORMATION SCIENCE10
48 B5871919 นางสาวขวัญฤดี ปัญญาวัชรวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
49 B5871957 นางสาวฐิติชญา กลอนกลาง  INFORMATION SCIENCE10
50 B5873470 นายสิทธิศักดิ์ อินทรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
51 B5873487 นางสาวสุดากาญจน์ ทาบุราณ  INFORMATION SCIENCE10
52 B5873494 นางสาวปวันรัตน์ เพียรกลาง  INFORMATION SCIENCE10
53 B5873555 นายหฤษฎ์ แสงพระจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
54 B5873753 นายภานุพงศ์ สานุศิษย์  INFORMATION SCIENCE10
55 B5873807 นายพงศ์พิสุทธิ์ อุดไธสง  INFORMATION SCIENCE10
56 B5874064 นางสาววิกาวี ยืนยงชาติ  INFORMATION SCIENCE10
57 B5874842 นางสาวมาริษา โมรานอก  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.