รายชื่อนศ.
รายวิชา204204 : DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5670864 นางสาวณัฐพร ทุดปอ  INFORMATION SCIENCE10
2 B5671434 นางสาวยุวดี หงษ์เวียงจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
3 B5674206 นายณทชัย มีชำนาญ  INFORMATION SCIENCE10
4 B5770311 นางสาวทิพวรรณ เพ็งศิลป์  INFORMATION SCIENCE10
5 B5770403 นางสาวนวรินทร์ พงษ์สีมา  INFORMATION SCIENCE10
6 B5771233 นายณภัทร พ่วงพี  INFORMATION SCIENCE10
7 B5771653 นางสาวประภัสสร สิงห์ซอม  INFORMATION SCIENCE10
8 B5771677 นางสาวณิชมน สุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
9 B5771707 นายวชิรศักดิ์ หอยสังข์  INFORMATION SCIENCE10
10 B5772032 นายบรรณวิทย์ วิทยาเอนกนันท์  INFORMATION SCIENCE10
11 B5772322 นางสาวสกายวรรณ์ สิริรณชัยกุล  INFORMATION SCIENCE10
12 B5773954 นางสาวเหมสุดา เห็มทิพย์  INFORMATION SCIENCE10
13 B5774487 นางสาวพรพิมล พรมเจริญ  INFORMATION SCIENCE10
14 B5774500 นายนุมาน อาเซ็งบาราแม  INFORMATION SCIENCE10
15 B5870127 นายอภิเษก เเตงอ่อน  INFORMATION SCIENCE10
16 B5870172 นายวศิน รงรอง  INFORMATION SCIENCE10
17 B5870202 นางสาวประภัสสร จงกลกลาง  INFORMATION SCIENCE10
18 B5870370 นายหฤษฎ์ เนาว์ช้าง  INFORMATION SCIENCE10
19 B5870424 นางสาวธิติยา พึ่งอินทร์  INFORMATION SCIENCE10
20 B5870431 นางสาวบุญญาพร จูมลี  INFORMATION SCIENCE10
21 B5870493 นางสาวปิยภรณ์ สิทธิพัฒน์  INFORMATION SCIENCE10
22 B5870547 นางสาวนภาพร เมืองสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE10
23 B5870646 นางสาวธัญทิพย์ ธนัทพิพัฒน์กุล  INFORMATION SCIENCE10
24 B5870790 นางสาวจีรนัย พรหมเทพ  INFORMATION SCIENCE10
25 B5870936 นางสาวอินทิรา มะโนรมย์  INFORMATION SCIENCE10
26 B5870998 นางสาวรติรัตน์ มั่งเรืองสกุล  INFORMATION SCIENCE10
27 B5871049 นายสัณหณัฐ หลวงเทพ  INFORMATION SCIENCE10
28 B5871056 นางสาวปวันรัตน์ สุระแสงประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE10
29 B5871100 นางสาวจิราพัชร โชควรวุฒิ  INFORMATION SCIENCE10
30 B5871124 นายธนพัฒน์ สิงโห  INFORMATION SCIENCE10
31 B5871148 นางสาวอนุธิดา สีนาด  INFORMATION SCIENCE10
32 B5871179 นางสาวสุนิตา บุตสิม  INFORMATION SCIENCE10
33 B5871230 นางสาวอมิตา โตมาซา  INFORMATION SCIENCE10
34 B5871377 นายชานนท์ ทรัพย์นภาพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
35 B5871407 นางสาวสรัลยา แจวศรีทอง  Not Yet Specified10
36 B5871414 นางสาวกนิษฐา มณีแสง  INFORMATION SCIENCE10
37 B5871438 นางสาวปรียากมล แก้วบัณฑิต  INFORMATION SCIENCE10
38 B5871445 นางสาวละอองดาว สวันตรัจฉ์  INFORMATION SCIENCE10
39 B5871476 นางสาววฏ กาญจนพฤฒิพงศ์  INFORMATION SCIENCE10
40 B5871483 นางสาวปัญชิกา วงศ์งาม  INFORMATION SCIENCE10
41 B5871490 นางสาวธนกร ปวีณาภรณ์  INFORMATION SCIENCE10
42 B5871506 นางสาวจินทภา แดงสกุล  INFORMATION SCIENCE10
43 B5871551 นางสาวศรินภัสร์ ธนารัฐบุญญานนท์  INFORMATION SCIENCE10
44 B5871582 นางสาวทัณฑิมา เพียงกระโทก  INFORMATION SCIENCE10
45 B5871629 นางสาวมรกต มุ่งโป้งกลาง  INFORMATION SCIENCE10
46 B5871643 นางสาวณัชชา อยู่ภักดี  INFORMATION SCIENCE10
47 B5871667 นางสาวศิริรัตน์ ไม่หวั่น  INFORMATION SCIENCE10
48 B5871674 นางสาวเบญญาภา ว่าวจังหรีด  INFORMATION SCIENCE10
49 B5871681 นางสาวณัชชา หงษ์ขาว  INFORMATION SCIENCE10
50 B5871735 นางสาวธนัชชา พุ่มโพธิสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
51 B5871773 นางสาวฐิติญาภา มุ่งคุณ  INFORMATION SCIENCE10
52 B5873463 นางสาวจริยา บัวโรย  INFORMATION SCIENCE10
53 B5873548 นางสาวน้ำเพชร อุดมโชคทรัพย์  INFORMATION SCIENCE10
54 B5873685 นางสาวพรสุดา หมื่นสบู่  INFORMATION SCIENCE10
55 B5873739 นางสาวปิยะธิดา พิมาน  INFORMATION SCIENCE10
56 B5873777 นางสาวดลยา คลองคำเกียง  INFORMATION SCIENCE10
57 B5873975 นายรัตนากร ศรีรอด  INFORMATION SCIENCE10
58 B5874798 นายธนภัทร ทองโชติ  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.