รายชื่อนศ.
รายวิชา617323 : ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5760855 นางสาวสุธิดา ลดกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5760992 นางสาวญาติกา กรมวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5761067 นางสาวตรีนภา ทุมจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5761104 นางสาวจิราพร จอกพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5761203 นางสาวสินทรัพย์ แสนทวีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5761265 นางสาวมณีรัตน์ แก้วระหัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5761951 นางสาวประกายเพชร จันละคร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5762224 นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5762538 นางสาวนรินทร จันทะเสนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5762767 นางสาวนันทิกานต์ พูนทะเล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5762835 นางสาวอรวิมล อุ่นม่วง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5762897 นายธีรพงษ์ ปฐมกัปล์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B5763122 นางสาวอภิญญา พระนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5763160 นางสาววีริยา ลัญจกร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5763177 นางสาวรจเรข พันธะเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B5763498 นายไชยวัฒน์ รัฐวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.