รายชื่อนศ.
รายวิชา617323 : ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5760817 นางสาวพรรณิกา ไกรเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5760879 นางสาวนูรยีฮาน ดอเลาะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5761692 นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5762132 นายอนิวัต จงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5762781 นางสาวอภิญญา บุญวิรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5762903 นางสาวธันยชนก บัวคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5762958 นางสาววรัญญา หรพูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5763191 นางสาวอภัสรา อินทรแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5763504 นางสาวนันทนา โต๊ะประดู่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5763511 นางสาวธิดารัตน์ สุปง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.