รายชื่อนศ.
รายวิชา551361 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100780 นายพรหมรินทร์ เปรื่องกระโทก  Mechatronics Engineering10
2 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย  Mechatronics Engineering10
3 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี  Mechatronics Engineering10
4 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์  Mechatronics Engineering10
5 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี  Mechatronics Engineering10
6 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร  Mechatronics Engineering10
7 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ  Mechatronics Engineering10
8 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล  Mechatronics Engineering10
9 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering10
10 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering10
11 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ  Mechatronics Engineering10
12 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ  Mechatronics Engineering10
13 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.