รายชื่อนศ.
รายวิชา551361 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6132057 นายปวริศ สุวรรณรัตน์  Mechatronics Engineering
2 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ  Mechatronics Engineering
3 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน  Mechatronics Engineering
4 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์  Mechatronics Engineering
5 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง  Mechatronics Engineering
6 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา  Mechatronics Engineering
7 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน  Mechatronics Engineering
8 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ  Mechatronics Engineering
9 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี  Mechatronics Engineering
10 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์  Mechatronics Engineering
11 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร  Mechatronics Engineering
12 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา  Mechatronics Engineering
13 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ  Mechatronics Engineering
14 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง  Mechatronics Engineering
15 B6229436 นางสาวพรรษชล จริยกิตติกุล  Mechatronics Engineering
16 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง  Mechatronics Engineering
17 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ  Mechatronics Engineering
18 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์  Mechatronics Engineering
19 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา  Mechatronics Engineering
20 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย  Mechatronics Engineering
21 B6233792 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด  Mechatronics Engineering
22 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์  Mechatronics Engineering
23 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน  Mechatronics Engineering
24 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม  Mechatronics Engineering
25 B6324216 นายกิตติโชค มาตย์วิเศษ  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.