รายชื่อนศ.
รายวิชา527308 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE10
2 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE10
3 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์  TCE10
4 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก  TCE10
5 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม  TCE10
6 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE10
7 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE10
8 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง  TCE10
9 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย  TCE10
10 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง  TCE10
11 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ  TCE10
12 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน  TCE10
13 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์  TCE10
14 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE10
15 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE10
16 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา  TCE10
17 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์  TCE10
18 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก  TCE10
19 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี  TCE10
20 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา  TCE10
21 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์  TCE10
22 B6113100 นายวงศธร ราชูธร  TCE10
23 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา  TCE10
24 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา  TCE10
25 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์  TCE10
26 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง  TCE10
27 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE10
28 B6118303 นายวายุ อภิเดช  TCE10
29 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว  TCE10
30 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล  TCE10
31 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE10
32 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE10
33 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.