รายชื่อนศ.
รายวิชา527308 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ  TCE
2 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ  TCE
3 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE
4 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย  TCE
5 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง  TCE
6 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE
7 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง  TCE
8 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า  TCE
9 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม  TCE
10 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ  TCE
11 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE
12 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์  TCE
13 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์  TCE
14 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู  TCE
15 B6108267 นายโสฬส นามประเส  TCE
16 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ  TCE
17 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล  TCE
18 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE
19 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์  TCE
20 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง  TCE
21 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE
22 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม  TCE
23 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE
24 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่  TCE
25 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน  TCE
26 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง  TCE
27 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ  TCE
28 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย  TCE
29 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.