รายชื่อนศ.
รายวิชา551361 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง  Mechatronics Engineering10
2 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก  Mechatronics Engineering10
3 B6100780 นายพรหมรินทร์ เปรื่องกระโทก  Mechatronics Engineering10
4 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ  Mechatronics Engineering10
5 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช  Mechatronics Engineering10
6 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ  Mechatronics Engineering10
7 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
8 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์  Mechatronics Engineering10
9 B6101725 นายเจตภาณุ เมืองมูล  Mechatronics Engineering10
10 B6101763 นายปัญญวัฒน์ ลีทหาร  Mechatronics Engineering10
11 B6114312 นางสาวกุลชริตา ศรีทา  Mechatronics Engineering10
12 B6114633 นายธีรธรรม ศักดิ์ทวีวณิชย์  Mechatronics Engineering10
13 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม  Mechatronics Engineering10
14 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร  Mechatronics Engineering10
15 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering10
16 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง  Mechatronics Engineering10
17 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี  Mechatronics Engineering10
18 B6212698 นายธนพล อินตรา  Mechatronics Engineering10
19 B6212735 นายชยางกูร มุสิกขะพันธ์  Mechatronics Engineering10
20 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์  Mechatronics Engineering10
21 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์  Mechatronics Engineering10
22 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน  Mechatronics Engineering10
23 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์  Mechatronics Engineering10
24 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา  Mechatronics Engineering10
25 B6212902 นายนราธิป มูลพาที  Mechatronics Engineering10
26 B6212926 นายวิรุณ จิตต์บุญ  Mechatronics Engineering10
27 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต  Mechatronics Engineering10
28 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา  Mechatronics Engineering10
29 B6212995 นายธนากร ประมาติกร  Mechatronics Engineering10
30 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย  Mechatronics Engineering10
31 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ  Mechatronics Engineering10
32 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์  Mechatronics Engineering10
33 B6213152 นายปรัชญา ปรีชาชาติ  Mechatronics Engineering10
34 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ  Mechatronics Engineering10
35 B6229290 นายธนากร ฟ้าใสสิรินันท์  Mechatronics Engineering10
36 B6229337 นายจิรโชติ สุวรรณ  Mechatronics Engineering10
37 B6229344 นายฐิฏิ แก้วศรี  Mechatronics Engineering10
38 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน  Mechatronics Engineering10
39 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.