รายชื่อนศ.
รายวิชา529203 : CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE
2 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE
3 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE
4 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE
5 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE
6 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE
7 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว  EE
8 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์  EE
9 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา  EE
10 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE
11 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว  EE
12 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE
13 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม  EE
14 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE
15 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE
16 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE
17 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE
18 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE
19 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE
20 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE
21 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE
22 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE
23 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE
24 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE
25 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE
26 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE
27 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE
28 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE
29 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE
30 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE
31 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE
32 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE
33 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  EE
34 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE
35 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.