รายชื่อนศ.
รายวิชา551361 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล  Mechatronics Engineering10
2 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น  Mechatronics Engineering10
3 B6212742 นายเกริกฤทธิ์ ศรีทองดี  Mechatronics Engineering10
4 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ  Mechatronics Engineering10
5 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล  Mechatronics Engineering10
6 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง  Mechatronics Engineering10
7 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา  Mechatronics Engineering10
8 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี  Mechatronics Engineering10
9 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร  Mechatronics Engineering10
10 B6212896 นายชานนท์ มะณี  Mechatronics Engineering10
11 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์  Mechatronics Engineering10
12 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ  Mechatronics Engineering10
13 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์  Mechatronics Engineering10
14 B6213015 นายสุริยา บุญยก  Mechatronics Engineering10
15 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ  Mechatronics Engineering10
16 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน  Mechatronics Engineering10
17 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น  Mechatronics Engineering10
18 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน  Mechatronics Engineering10
19 B6229221 นายธีรพัฒน์ พลพ่าย  Mechatronics Engineering10
20 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์  Mechatronics Engineering10
21 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี  Mechatronics Engineering10
22 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด  Mechatronics Engineering10
23 B6229276 นายศราวุธ โตพะลัย  Mechatronics Engineering10
24 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา  Mechatronics Engineering10
25 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร  Mechatronics Engineering10
26 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง  Mechatronics Engineering10
27 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์  Mechatronics Engineering10
28 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์  Mechatronics Engineering10
29 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค  Mechatronics Engineering10
30 B6233631 นางสาวขวัญฤดี นาคใหม่  Mechatronics Engineering10
31 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์  Mechatronics Engineering10
32 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย  Mechatronics Engineering10
33 B6235277 นางสาวชลันธร ใจกว้าง  Mechatronics Engineering10
34 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา  Mechatronics Engineering10
35 B6235291 นายสิทธิภัณฑ์ แสนพงษ์  Mechatronics Engineering10
36 B6235321 นายอัครากรณ์ สมบัติหลาย  Mechatronics Engineering10
37 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง  Mechatronics Engineering10
38 B6235345 นายอัครพล ค้ำชู  Mechatronics Engineering10
39 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.