รายชื่อนศ.
รายวิชา527211 : MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี  ME10
2 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ  Electronic Engineering10
3 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง  Electronic Engineering10
4 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า  Electronic Engineering10
5 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
6 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์  Electronic Engineering10
7 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา  TCE10
8 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์  Electronic Engineering10
9 B5901753 นางสาวนิษฐกานต์ พีระเนติศักดิ์  TCE10
10 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา  Electronic Engineering10
11 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ  Electronic Engineering10
12 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา  Electronic Engineering10
13 B5902255 นายสุธี เพ็งกรูด  TCE10
14 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ  Electronic Engineering10
15 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต  Electronic Engineering10
16 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี  Electronic Engineering10
17 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด  Electronic Engineering10
18 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์  Electronic Engineering10
19 B5903696 นางสาวปพิชญา เขือนอก  TCE10
20 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง  Electronic Engineering10
21 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว  Electronic Engineering10
22 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู  Electronic Engineering10
23 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา  Electronic Engineering10
24 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน  Electronic Engineering10
25 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข  Electronic Engineering10
26 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก  Electronic Engineering10
27 B5907304 นางสาวอินทิรา สุวรรณประเสริฐ  Electronic Engineering10
28 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่  Electronic Engineering10
29 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ  Electronic Engineering10
30 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร  Electronic Engineering10
31 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล  Electronic Engineering10
32 B5908806 นายสิทธิพล เรืองสมบัติ  Electronic Engineering10
33 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ  Electronic Engineering10
34 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว  Electronic Engineering10
35 B5910762 นางสาวอัจฉรา กาวน  Electronic Engineering10
36 B5910830 นางสาวภัณฑารักษ์ เพิ่มพิบูลย์  Electronic Engineering10
37 B5911028 นางสาวจิราพัชร วรชิต  Electronic Engineering10
38 B5911059 นางสาวน้ำฝน แป้นเพ็ชร  TCE10
39 B5911080 นางสาวดวงสุดา ศิลาไสล  Electronic Engineering10
40 B5911615 นางสาวสุวัจนี ทวีคูณ  Electronic Engineering10
41 B5911998 นางสาวกนกพร เสนปอพาน  TCE10
42 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ  Electronic Engineering10
43 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม  Electronic Engineering10
44 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล  Electronic Engineering10
45 B5912858 นายพงศธร นะคะจัด  TCE10
46 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย  Electronic Engineering10
47 B5915224 นายพีระวัฒน์ การเร็ว  TCE10
48 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด  Electronic Engineering10
49 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE10
50 B5916672 นายคณิน เกรียงชัยเกียรติ  TCE10
51 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก  Electronic Engineering10
52 B5918355 นายปรัชญา คะระวงษ์  TCE10
53 B5918423 นางสาวกัญญารัตน์ โนนพลกรัง  TCE10
54 B5918652 นางสาวอภิญญา หม่องวรรณะ  TCE10
55 B5919444 นายวรินธร ชมแสง  TCE10
56 B5919512 นายสรกฤช หัวใจดี  Electronic Engineering10
57 B5919536 นางสาวณัฐมน เงินดี  Electronic Engineering10
58 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ  Electronic Engineering10
59 B5919574 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม  Electronic Engineering10
60 B5919581 นายวัฒนา ภิระบรรณ  Electronic Engineering10
61 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์  Electronic Engineering10
62 B5919628 นางสาวชีวรัตน์ รอดเงิน  Electronic Engineering10
63 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล  Electronic Engineering10
64 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย  Electronic Engineering10
65 B5919697 นางสาวสุชานาถ คูณทอง  Electronic Engineering10
66 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ  Electronic Engineering10
67 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ  Electronic Engineering10
68 B5921317 นางสาวสุพิชฌา โควังชัย  TCE10
69 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์  Electronic Engineering10
70 B5922598 นายพงศ์ธนกฤต แสนใหม่  Electronic Engineering10
71 B5922895 นายสุทธิพงษ์ แพร่งสุวรรณ์  Electronic Engineering10
72 B5922901 นายเมธานันท์ เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
73 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ  Electronic Engineering10
74 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล  Electronic Engineering10
75 B5925445 นางสาวมนัสนันท์ สมจิต  Electronic Engineering10
76 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.