รายชื่อนศ.
รายวิชา527211 : MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5615353 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง  Electronic Engineering10
2 B5712366 นางสาวณัฐณิชา ศรีวรสาร  Electronic Engineering10
3 B5718238 นายจักรกฤษณ์ เชื้อน่วม  Electronic Engineering10
4 B5718290 นายตะวัน ลัทธิวรรณ  Electronic Engineering10
5 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร  Electronic Engineering10
6 B5718382 นางสาวฐานิดา ปัญญานิติกุล  Electronic Engineering10
7 B5722143 นายคุณาภัส พานิล  Electronic Engineering10
8 B5800063 นางสาวปรีชญา นรินทร์นอก  TCE10
9 B5800513 นายกิตติ โตใย  TCE10
10 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น  Electronic Engineering10
11 B5812325 นายกาญจนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  TCE10
12 B5814213 นางสาวหฤทัย สวัสดิภาพ  Electronic Engineering10
13 B5815579 นายธนกฤต อภิสิตานนท์  TCE10
14 B5815586 นายธนะดี เหลืองสอาด  TCE10
15 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา  Electronic Engineering10
16 B5819836 นางสาวปิยดา มณีรัตน์  Electronic Engineering10
17 B5819867 นายชำนาญ ผลมาก  Electronic Engineering10
18 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร  Electronic Engineering10
19 B5900251 นายภควัต วงศ์กุล  TCE10
20 B5900435 นางสาวศิวพร ใหญ่กลาง  TCE10
21 B5901067 นางสาวปวีณา อุลิศนันท์  TCE10
22 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง  TCE10
23 B5901685 นางสาวเพ็ญพิชชา โตขำ  TCE10
24 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช  TCE10
25 B5902507 นายวีรยุทธ นิตย์ใหม่  TCE10
26 B5902514 นายวัฒนาธร การเขว้า  TCE10
27 B5903092 นายวิวัฒนา จรูญกุล  TCE10
28 B5903481 นางสาวนฤมล ถีสูงเนิน  TCE10
29 B5903658 นายฏิณภัทร พรพนม  TCE10
30 B5903825 นางสาวณัฐชนน ละดาดก  Electronic Engineering10
31 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์  TCE10
32 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์  TCE10
33 B5904853 นายรัชนนท์ สุนาพรม  TCE10
34 B5904877 นายปารเมศ รักษ์บางแหลม  TCE10
35 B5904945 นางสาวธารีรัตน์ ปั่นสันเทียะ  TCE10
36 B5905010 นายณภัฒร์ สุวรรณศร  TCE10
37 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์  TCE10
38 B5905881 นางสาวฐิติกานต์ พาวุธ  TCE10
39 B5905973 นายชานล สอนประสม  TCE10
40 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล  TCE10
41 B5906437 นางสาวสุพรรษา ทวินันท์  TCE10
42 B5907830 นายโชคอนันต์ ผันสว่าง  TCE10
43 B5908141 นางสาวกัญจนวิภา รวมใหม่  TCE10
44 B5908271 นางสาวเกศติวรรณ ชัยสงคราม  TCE10
45 B5909100 นางสาวสิริกร แส่สำโรง  TCE10
46 B5909476 นางสาวอารียา ยิ่งเจริญ  TCE10
47 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์  TCE10
48 B5910342 นายกนกพล ฝีปากเพราะ  TCE10
49 B5910724 นางสาวฌานิดา พุทธมนต์สิงห์  TCE10
50 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล  TCE10
51 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง  Electronic Engineering10
52 B5912025 นางสาวธิติพร สินปักษา  TCE10
53 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน  TCE10
54 B5913251 นายเจษฎา บุญรักษา  TCE10
55 B5913343 นายกัณหา มากมูล  TCE10
56 B5913374 นายสังวาร พิลาวัลย์  TCE10
57 B5913459 นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์  TCE10
58 B5913558 นางสาวศิริพรรณ ภาคีเนตร  TCE10
59 B5913602 นายธนากร อินทร์นุช  TCE10
60 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม  TCE10
61 B5914036 นางสาวเกศรินทร์ แก้วสว่าง  TCE10
62 B5914128 นางสาวชญานิศ รัตนประเสริฐ  TCE10
63 B5914210 นางสาวรัชฎาวรรณ บัวแสง  TCE10
64 B5914395 นายปารเมศ วิเชียร  TCE10
65 B5914456 นางสาวจินดารัตน์ พิขุนทด  TCE10
66 B5914654 นายกิตติศักดิ์ ป้องกัน  TCE10
67 B5914722 นายเกียรติศักดิ์ หอมบุญ  TCE10
68 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE10
69 B5915118 นางสาวธิดาพร เฝือสูงเนิน  TCE10
70 B5915415 นางสาวฟ้ารุ่ง สัมกลาง  TCE10
71 B5915651 นางสาวจริยา มาสู่  TCE10
72 B5915910 นางสาวฐิตินันท์ แสนกล้า  TCE10
73 B5916351 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ  Electronic Engineering10
74 B5916757 นายวรภพ น้อยศรี  TCE10
75 B5916948 นางสาวอัญนิตา เจิมชัยภูมิ  TCE10
76 B5917167 นายชนัยชนม์ ดาบเพชร  TCE10
77 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา  TCE10
78 B5918102 นายสุรสีห์ คำมูลศรี  TCE10
79 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม  TCE10
80 B5918126 นายอภิสิทธิ์ ทัดทาน  TCE10
81 B5918133 นางสาววนิดา ศิริประเสริฐ  TCE10
82 B5918140 นางสาวอรณิชา คำสอง  TCE10
83 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE10
84 B5918171 นางสาวชลธิชา ตรีไพบูลย์  TCE10
85 B5918188 นายศุภวิชญ์ สาดเสาเงิน  TCE10
86 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ  TCE10
87 B5918201 นายอดิศร ดาศรี  TCE10
88 B5918218 นางสาวกรรณิการ์ เรืองกลาง  TCE10
89 B5918225 นายณัชฐปกรณ์ ทองโท  TCE10
90 B5918249 นางสาวชลิตวรรณ โสลา  TCE10
91 B5918263 นางสาวโชติกา ดอนม่วง  TCE10
92 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ  TCE10
93 B5918294 นางสาวกนกวรรณ ขวัญทอง  TCE10
94 B5919437 นางสาวปณิตา คงการุณ  TCE10
95 B5920976 นางสาวนภัสสร หนูกลาง  TCE10
96 B5921164 นายชยากร จันทร์อบ  TCE10
97 B5921225 นายวิศรุต เนตรธรานนท์  TCE10
98 B5921577 นายสรรพสิริ สิริปราชญา  TCE10
99 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE10
100 B5921690 นายรัชพล เหละดุหวี  TCE10
101 B5921881 นายรุ่งทิวา สายเเวว  TCE10
102 B5922420 นายณัฐพล อุทุมพิรัตน์  TCE10
103 B5922734 นายวิชยะ วีรินทร  TCE10
104 B5922741 นายฉัตรชัย นิลมงคล  TCE10
105 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน  TCE10
106 B5924264 นางสาวนิชนันท์ คงแป้น  TCE10
107 B5924318 นายชัยเดช อังสุวรรณ  TCE10
108 B5925094 นางสาวศิริประภา แสงจันทร์  TCE10
109 B5925384 นายภานุพงศ์ ชุมภา  Electronic Engineering10
110 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์  TCE10
111 B5925674 นายพรศักดิ์ สุนิล  TCE10
112 B5927289 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณประทีป  TCE10
113 B5929252 นายรุสดาน ฮัจยี  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.