รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5426393 นายอัยการ โสภิณสูงเนิน  Environmental Engineering10
2 B5426522 นายรัตนัย พานชวบุษป์  MAE10
3 B5445189 นางสาวภาณุมาศ คำหมาย  Environmental Engineering10
4 B5445875 นายโชคทวี ศรีสวัสดิ์  MAE10
5 B5506026 นายสุธิชัย หึกขุนทด  Environmental Engineering10
6 B5507993 นางสาวเมวิกา สมบัติไทย  Agricultural and Food Engineering10
7 B5512386 นายนคินทร์ ต่อชีวี  MAE10
8 B5517442 นายกัมปนาท เมืองคำ  Metallurgical Engineering10
9 B5518319 นายธำรงกุล หอกกิ่ง  MAE10
10 B5525782 นายโกศล โภคาเทพ  Environmental Engineering10
11 B5526123 นางสาวธมลวรรณ รุ่งเรือง  ME10
12 B5527441 นายจิรายุ คำสีทา  Environmental Engineering10
13 B5527526 นางสาวกาญจนา พยัฆกาฬ  MAE10
14 B5532094 นายกิตติทัต เตยดอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่  Agricultural and Food Engineering10
16 B5535545 นายณัฐพัชร ภาระพงษ์  Automotive Engineering10
17 B5536276 นางสาวอัญมณี บุตรพุฒ  Environmental Engineering10
18 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก  Metallurgical Engineering10
19 B5537747 นายภัทรพล ดอนศรีจันทร์  Environmental Engineering10
20 B5539659 นายจตุพร ยาพรม  Automotive Engineering10
21 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ  MAE10
22 B5540242 นางสาวกีรติกานต์ แว่นทิพย์  Environmental Engineering10
23 B5540297 นางสาวศุภรดา หอมจันทร์  Agricultural and Food Engineering12
24 B5540846 นายสุรสิทธิ์ สุกรรณ  Automotive Engineering10
25 B5542079 นายทรรสิน มูลสี  Environmental Engineering40
26 B5543373 นายณภัทร คงยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
27 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
28 B5601370 นางสาวอาริตา เคหะบุตร  Environmental Engineering10
29 B5601585 นางสาวชรินรัตน์ โตนชัยภูมิ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
30 B5601776 นางสาวอภิชญา วัฒนาภรณ์  IE10
31 B5602209 นายอภิสิทธิ์ วงค์สุนทร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
32 B5602384 นางสาวอลิสา ศรีทาถุ่ง  Environmental Engineering10
33 B5602698 นางสาวอรวรรณ เพียรประเสริฐกุล  PE10
34 B5605279 นางสาววัชราภรณ์ แหวนทองคำ  GT10
35 B5605286 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วหนอง  PE10
36 B5605613 นางสาวพรนภัส เขตเจริญ  Environmental Engineering10
37 B5605835 นางสาวณัฐญา แก้วดวงดี  Environmental Engineering10
38 B5606085 นางสาวทวิตรี ชัยเสริมสกุล  Environmental Engineering10
39 B5606269 นางสาวมินตรา กิ่งสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
40 B5606764 นางสาวศิริลักษณ์ ขวางกระโทก  Environmental Engineering10
41 B5607525 นางสาวชีวารัตน์ มาเดช  PE60
42 B5607556 นายธนากร สมสมัย  Environmental Engineering10
43 B5607730 นางสาวชนิดา จินดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
44 B5608553 นายสิวิชัย คำปาน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B5608874 นางสาวรัฐนันท์ สิงห์จันทร์  Environmental Engineering10
46 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร  Environmental Engineering10
47 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม  Agricultural and Food Engineering10
48 B5609901 นายวสุพล วานิชกมลนันทน์  PE10
49 B5609932 นางสาวรุ่งทิวา รามมะเริง  Environmental Engineering40
50 B5609970 นายสรรพชญ บุณยพุฒรังษี  Environmental Engineering10
51 B5610051 นางสาวดุจฤดี สมปัญญา  Environmental Engineering10
52 B5610150 นางสาวศิริพร วงค์ชาชม  Agricultural and Food Engineering10
53 B5610372 นายกฤตพล พิทักษ์ศิลป์  Environmental Engineering10
54 B5610846 นางสาวพัชรา มูลวัฒน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
55 B5611799 นายทรงกิจ รอดหงษ์ทอง  GT10
56 B5611904 นายปีนัส เมืองจันทึก  PE10
57 B5612031 นายศุภชัย แพงพา  Metallurgical Engineering10
58 B5612208 นางสาวหนูรินทร์ อินทรศรี  Environmental Engineering10
59 B5612307 นางสาวสุธิตา โทรัตน์  Environmental Engineering10
60 B5612543 นายเมธา เปรมวิชัย  PE10
61 B5613502 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  ME10
62 B5614042 นางสาวพรชิตา ทูลไธสง  PE10
63 B5614066 นายนฤนาถ ไพเราะ  PE40
64 B5614301 นางสาวรุจิรฉัตร พลรักษา  PE40
65 B5615117 นายสันธาน บรรลือทรัพย์  Environmental Engineering10
66 B5615261 นายณัฏฐชัย ฐิติพรขจิต  Environmental Engineering10
67 B5616619 นางสาวนุชนาฏ ลายเมฆ  Agricultural and Food Engineering10
68 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี  Geological Engineering10
69 B5617241 นายฐิติวัฒน์ ทิพย์ชาติ  Environmental Engineering10
70 B5618422 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Automotive Engineering10
71 B5618491 นางสาวเนตรทราย สุขเสมอ  PE10
72 B5618507 นางสาวปัทมพร ทองสว่าง  Environmental Engineering10
73 B5618545 นางสาวสุภาพร งามธุระ  PE10
74 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ  PE10
75 B5619030 นายสุรศรี วงษ์วาท  GT10
76 B5619160 นางสาวศศิประภา โพธิ์คำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
77 B5619597 นางสาวจันทกานต์ พลอยกระโทก  MAE10
78 B5621392 นายวุฒิวัฒน์ ชาวโคราช  Environmental Engineering10
79 B5621538 นายวิทยา ปัตตะเน  Environmental Engineering40
80 B5624171 นางสาวอรดี ขวัญดำ  PE10
81 B5624447 นายชวณัฐ สมบูรณ์  Agricultural and Food Engineering10
82 B5624812 นางสาวปัทมาวดี ชวนนอก  Environmental Engineering10
83 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์  MAE10
84 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห  CE10
85 B5700851 นายชานนท์ การเร็ว  MAE10
86 B5701018 นายมนูญ จันทร์หอม  ME10
87 B5701223 นายธนากร วันทะวงษ์  CE10
88 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ  Automotive Engineering10
89 B5701384 นายสัมพันธ์ ประสงค์เงิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
90 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน  Geological Engineering10
91 B5702374 นายณัฐศักดิ์ แก้วเขียว  Agricultural and Food Engineering10
92 B5703036 นางสาวกรชวัล ถาวร  PE10
93 B5703531 นางสาวศิโรรักษ์ รัตนพรมรินทร์  PE10
94 B5703623 นางสาวศิรินภา พิกาศ  Environmental Engineering10
95 B5704033 นางสาวพรชนก อินรัมย์  Environmental Engineering10
96 B5704095 นางสาวชโลธร แก้วไพฑูรย์  Environmental Engineering10
97 B5704279 นายสิทธิพงษ์ แววนำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
98 B5704699 นางสาวกรกณก เกตุทองหลาง  MAE10
99 B5704729 นางสาวฉัตรฤดี เกิดกลาง  TOOL ENGINEERING10
100 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว  TOOL ENGINEERING10
101 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์  Environmental Engineering10
102 B5705115 นายอำนาจ จารัตน์  Environmental Engineering10
103 B5705757 นายนวพล วงศ์หฤทัย  TOOL ENGINEERING10
104 B5706464 นางสาวกุหลาบ ชมภูโคตร  Environmental Engineering10
105 B5706679 นายชัยวัฒน์ จักษุทิพย์  Environmental Engineering10
106 B5707003 นางสาวทิฆัมพร ว่องไว  Environmental Engineering10
107 B5707195 นางสาวณัฐธิดา ต่างสันเทียะ  Environmental Engineering10
108 B5707225 นางสาวกรรณิการ์ เจริญนาม  TOOL ENGINEERING10
109 B5707485 นางสาวฤทัยรัตน์ ตูบสันเทียะ  TOOL ENGINEERING10
110 B5707515 นางสาวธนพร เพียงเกษ  TOOL ENGINEERING10
111 B5707621 นางสาวฐิติมา แก้วไพฑูรย์  Environmental Engineering10
112 B5707942 นางสาวปิยนันท์ ชำนิไกร  ME10
113 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์  CE10
114 B5708000 นายวิวัฒน์ ศรีเมฆ  TOOL ENGINEERING10
115 B5708192 นายภานุวัฒน์ บุญจุล  MAE10
116 B5708680 นายณนโม อนุตตรียพงศ์  TOOL ENGINEERING10
117 B5709335 นายวัชระ ราชประโคน  TOOL ENGINEERING10
118 B5709342 นางสาวภารดา น้อยนรินทร์  CE10
119 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข  MAE10
120 B5710751 นายรัฐพงศ์ ดาขวา  CE10
121 B5711727 นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์  Environmental Engineering10
122 B5712472 นางสาววิภารัตน์ แก้วหานาม  Environmental Engineering10
123 B5712908 นางสาวชลดา ประทาสี  CE10
124 B5713066 นายธีรพล สวัสดิ์ผล  Agricultural and Food Engineering10
125 B5713134 นางสาวธีราธร อนันมา  TOOL ENGINEERING10
126 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข  PE10
127 B5713462 นายธีรพล วรพิมพ์รัตน์  PE10
128 B5713974 นายสหชาติ จันทะสอน  ME10
129 B5714131 นายธณเดช พรวสุเลิศโภคิน  CE10
130 B5714520 นางสาววรรณธนี สิงห์จันทึก  Geological Engineering10
131 B5714711 นางสาวณัฐธิดา ถิ่นวงษ์แพง  MAE10
132 B5715213 นางสาวจิรปกาญจน์ สืบสำราญ  MAE10
133 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง  Automotive Engineering10
134 B5717002 นางสาววิภาวี ปราบจะบก  Environmental Engineering10
135 B5717187 นางสาวเกศราภรณ์ แตงช้าง  PE10
136 B5717248 นางสาววรรณนิตา เกิดโภคา  PE10
137 B5717262 นางสาวเกศสุดา ภูพลผัน  PE10
138 B5717286 นางสาวชญาดากานท์ เทพทัศน์  PE10
139 B5717309 นายสุวณัฐ น้อยวิเศษ  PE10
140 B5719389 นางสาวกิตติพร ขุ่ยนาเพียง  PE10
141 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
142 B5720934 นางสาวศิริพร ใจเปรียว  TOOL ENGINEERING10
143 B5721030 นายธรรมรัตน์ เกตุมาลาธรรม  TOOL ENGINEERING10
144 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล  Agricultural and Food Engineering10
145 B5724611 นายคัมภีธ์ ศรีคำซาว  PE10
146 B5752201 นางสาวพัชรวรรณ เจิมขุนทด  Environmental Engineering10
147 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์  CE10
148 B5800605 นายณรงค์วรรณ สร้างคำ  CE10
149 B5800872 นายกฤตนันท์ อันชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
150 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค  Agricultural and Food Engineering10
151 B5801077 นางสาวอรทัย บุญสด  MAE10
152 B5801091 นางสาวนุชนา พิชิตกิจ  Geological Engineering10
153 B5801596 นายณัฐพล เย็นอก  MAE10
154 B5802036 นายภัทรภณ สมันรัมย์  MAE10
155 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล  Geological Engineering10
156 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี  Environmental Engineering10
157 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ  MAE10
158 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ  MAE10
159 B5803590 นายสุรพล พุดหอม  CE10
160 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด  MAE10
161 B5803859 นางสาวพราวนภัส หอมขจร  CE10
162 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข  MAE10
163 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊  Geological Engineering10
164 B5804115 นายทนงศักดิ์ ตัวเก่ง  CE10
165 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ  MAE10
166 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา  MAE10
167 B5804726 นางสาวเพ็ญพิมล คงคา  MAE10
168 B5804788 นายนฤดล ยาวะโนภาส  CE10
169 B5804856 นางสาวกมลวรรณ กิ่งปรุ  Geological Engineering10
170 B5805006 นายศักดิ์สิทธิ์ กำเหนิดพรต  Geological Engineering10
171 B5805044 นายวัชรพงษ์ สมจิตร  CE10
172 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม  Metallurgical Engineering10
173 B5805358 นางสาวสุนารี ทองเฟื่อง  MAE10
174 B5805570 นางสาวกาญจนาภรณ์ เซียงนอก  MAE10
175 B5805785 นายธีรเมธ สนิท  CPE10
176 B5805945 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  TCE60
177 B5805990 นางสาวพิชญาภา สอนเสนา  Geological Engineering10
178 B5806379 นายณัฐพล อุทรักษ์  MAE10
179 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี  MAE10
180 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา  MAE10
181 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย  MAE10
182 B5807000 นางสาวญาณิกานต์ ช่วยนุ้ย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
183 B5807178 นางสาวพิยดา รักเสมอวงค์  Geological Engineering10
184 B5807222 นางสาวนัฐกานต์ นาอ้อม  Geological Engineering10
185 B5807628 นายปฏิภาณ โพสีลาบ  Agricultural and Food Engineering10
186 B5807772 นางสาวอัจฉราวรรณ ประสพเงิน  Metallurgical Engineering10
187 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
188 B5808212 นายภาสกร ทองคำ  CE10
189 B5808311 นายปรัชญา โสภา  Geological Engineering10
190 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์  CE10
191 B5808465 นายพงศภัค อัคคะวิกรัย  MAE10
192 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
193 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา  CE10
194 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน  MAE10
195 B5808861 นางสาวจีรภิญญา ศุขเจริญ  CE10
196 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล  MAE10
197 B5809332 นายศรรักษ์ จึงวิเศษพงศ์  Geological Engineering10
198 B5809479 นายณภัทร เจริญสุข  Geological Engineering10
199 B5809530 นายปฏิภาณ มนต์ปภัสสร  CE10
200 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์  MAE10
201 B5810581 นางสาวกาญจนา สระแก้ว  Metallurgical Engineering10
202 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
203 B5811670 นางสาววิภาดา วินทะไชย  CE10
204 B5812011 นายนันธวัตร ทานนท์นอก  Geological Engineering10
205 B5812141 นายเชาวรินทร์ บุตรพรม  MAE10
206 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ  TOOL ENGINEERING10
207 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย  MAE10
208 B5812394 นายชัชวาล อั้งยุทธ  Geological Engineering10
209 B5812400 นางสาวปณิดา แย้มสะอาด  Geological Engineering10
210 B5812578 นางสาวสุกัญญา มณฑา  Geological Engineering10
211 B5812660 นางสาวนุชนารถ พวงบุบผา  CE10
212 B5812783 นายณัฐชนน พุฒขุนทด  Geological Engineering10
213 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย  Agricultural and Food Engineering10
214 B5813049 นายกฤษณพงศ์ ไชยมงคล  CE10
215 B5813056 นายสิทธิโชค ทินาเทศ  Geological Engineering10
216 B5813117 นายวรากร บุญเผย  Metallurgical Engineering10
217 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์  Geological Engineering10
218 B5813292 นายณัฐพงศ์ เพียรงูเหลือม  CE10
219 B5813339 นายรัชชานนท์ ชะฎารัมย์  Metallurgical Engineering10
220 B5813506 นายภูวิสิทธิ์ ทีโคกกรวด  Metallurgical Engineering10
221 B5813575 นายอิฮซัน สือเเต  CPE10
222 B5813711 นางสาวรัตติยา ฐิตะสาร  MAE10
223 B5813759 นางสาวกุสุมา ภิรมย์สุข  MAE10
224 B5813827 นางสาวขนิษฐา น้อยสุวรรณ  MAE10
225 B5814077 นายกริชชานนท์ ตั้งมั่นสกุล  Geological Engineering10
226 B5814367 นายนันทพงศ์ สารีโท  CE10
227 B5814404 นายพิชญา อุปมา  MAE10
228 B5814435 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงรักษา  MAE10
229 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง  MAE10
230 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย  ME10
231 B5817238 นางสาวสมฤดี สายสุด  Geological Engineering10
232 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม  CE10
233 B5818211 นายภัทรนันท์ พื้นทะเล  CE10
234 B5818235 นายปรีชา บุญเลิศ  CE10
235 B5818242 นายอาชวิน รักษาวัด  CE10
236 B5818266 นายฐานทัพ เทียนทอง  CE10
237 B5818310 นายวชิรวิทย์ ทองหวาน  CE10
238 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย  CE10
239 B5818365 นายศราวุธ สอนพรม  CE10
240 B5818440 นางสาวสุภาภรณ์ เทสินทโชติ  CE10
241 B5818464 นายอนุชากร พันธ์กมลศิลป์  CE10
242 B5818532 นางสาวจิราทิพย์ ภูจริต  CE10
243 B5818549 นายสิทธิพร เปรมโต  CE10
244 B5818556 นายศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CE10
245 B5818563 นายธนชิต สีดาชมภู  CE10
246 B5818570 นายสมุนไพร ไชยเดช  CE10
247 B5818624 นายธนกฤต อุดมสุขธนกูล  CE10
248 B5818723 นายณพวิทย์ ดวงไกรแฝง  CE10
249 B5818730 นายนพคุณ ชาญประโคน  CE10
250 B5818754 นางสาววนัสวรรณ ศักดิ์มงคลเพชร  CE10
251 B5818785 นายธวัช ประทุมวัน  CE10
252 B5818792 นายธนกร อาจวิชัย  CE10
253 B5818808 นายกรวิทย์ ตั้นปา  CE10
254 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า  Metallurgical Engineering10
255 B5819140 นายเกียรติศักดิ์ ชาวนา  CE10
256 B5822003 นายจตุรงค์ วงค์ก้อม  MAE10
257 B5822416 นายนฤดล สีบัวลา  Geological Engineering10
258 B5822461 นางสาวกิติภรณ์ ตาคำ  Geological Engineering10
259 B5822508 นายวงศกร การสมชิต  Geological Engineering10
260 B5822560 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล  Geological Engineering10
261 B5822591 นายจตุรงค์ สร้างนอก  Geological Engineering10
262 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง  Geological Engineering10
263 B5822706 นายนวฤทธิ์ ทองจำรูญ  Geological Engineering10
264 B5822713 นางสาวนิฤมล ฐีติปริวัติ  Geological Engineering10
265 B5822768 นางสาวสุภัสชา บัวชุม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
266 B5822812 นายอัฑฒกฤษฎิ์ ทองขวัญ  MAE10
267 B5822843 นางสาวนิรัตน์ชา ยะชะระ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
268 B5822959 นางสาวกรรณิการ์ แสงหิรัญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
269 B5823642 นางสาวณัฐสุดา นางาม  CE10
270 B5824007 นายนิวากร บุญเหลือง  CE10
271 B5824168 นายอนุสิทธิ์ โชคเจริญ  CE10
272 B5824205 นายชัยวัฒน์ วิจารณ์ปรีชา  CE10
273 B5824236 นายภาณุวัฒน์ พุ่มเข็ม  CE10
274 B5824243 นายสมรัก สุขสมนาค  CE10
275 B5824359 นายเมธาสิทธิ์ ทองเสริม  CE10
276 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง  CE10
277 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ  CE10
278 B5825257 นายอรรถพล ไชศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
279 B5825950 นายวรจักร ไชยปัญหา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
280 B5826445 นางสาวจิราพรรณ พร้อมโตนด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
281 B5827350 นางสาววาสนา ชาติบัวใหญ่  MAE10
282 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน  CE10
283 B5828395 นางสาวณัฐมล เพชรดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
284 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ  CE10
285 B5927319 นายวีระศักดิ์ แพนแสง  CE10
286 B5927999 นางสาวอาริษา วรรณดี  MAE10
287 B5928033 นางสาวเบญจวรรณ อุ่นใจ  MAE10
288 B5928279 นายวิศรุต จุลพันธ์  CE10
289 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
290 B5928354 นายคมกริช โต้งกระโทก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
291 B5928361 นางสาวสตรีรัตน์ รักษ์ธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
292 B5873876 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  INFORMATION SCIENCE60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.