รายชื่อนศ.
รายวิชา527211 : MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5605088 นายประดิพัทธิ์ พรประสิทธิ์  TCE
2 B5615353 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง  Electronic Engineering
3 B5620876 นายสันติภาพ เวียงนนท์  Electronic Engineering
4 B5702527 นายวัชราพร เฮียงโฮม  Electronic Engineering
5 B5703869 นางสาวศศิปรียา กาญจนสุคนธ์  Electronic Engineering
6 B5717064 นางสาวอัญธิการ์ มะลิรส  TCE
7 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร  Electronic Engineering
8 B5722143 นายคุณาภัส พานิล  Electronic Engineering
9 B5800919 นางสาวจุฑามาศ วงค์ศรี  TCE
10 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
11 B5803255 นางสาวนัฐวดี พัวะทอง  TCE
12 B5804245 นายปัญญพนธ์ อามาตร  Electronic Engineering
13 B5805297 นายสิรวิชญ์ แสงสว่าง  Electronic Engineering
14 B5809950 นางสาวพัชรี พลอินทร์  TCE
15 B5815111 นายภูมิพรรษ สุกทน  TCE
16 B5816385 นางสาวรพีพรรณ สิงขรณ์  TCE
17 B5816453 นางสาวเบญจมาศ ฉุดกลาง  TCE
18 B5816460 นายสันติภาพ เภสัชชะ  TCE
19 B5816477 นายรุ่งโรจน์ วรรณพบ  TCE
20 B5816514 นางสาวจารุวรรณ จันทรัง  TCE
21 B5816521 นางสาวปาริชาติ วงษ์อุปปา  TCE
22 B5816545 นางสาวกุลสตรี เธียรกุลไพบูลย์  TCE
23 B5816569 นางสาวโสภา อรไทวรรณ  TCE
24 B5816590 นางสาวสุธินี พฤทธิศาลิกร  TCE
25 B5816606 นางสาวธัชมน อินทรขาว  TCE
26 B5816613 นางสาวอริสรา ยุบลพันธ์  TCE
27 B5816675 นางสาวบุญนิศา ประไพวัฒนาตระกูล  CME
28 B5816682 นางสาวจุฑามาศ อรไทวรรณ  TCE
29 B5816743 นายเรืองศิลป์ ปุ่มมะดัน  TCE
30 B5816774 นายวิศรัฐ สุรินทร์คำ  TCE
31 B5816798 นางสาววรดา มุงคุณ  TCE
32 B5816897 นางสาววารุณี กุลวงศ์  TCE
33 B5817719 นายอนุชา ดาทอง  TCE
34 B5823031 นายเสฎฐวุฒิ ยอดมณี  TCE
35 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง  TCE
36 B5823345 นางสาวสนธยา มีพร  TCE
37 B5823413 นางสาวดวงกมล ดลตรี  TCE
38 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา  CPE
39 B5928224 นางสาวนรีพัฒน์ ปิติภัทรธิรนันท์  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.