รายชื่อนศ.
รายวิชา527211 : MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5605088 นายประดิพัทธิ์ พรประสิทธิ์  TCE10
2 B5615353 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง  Electronic Engineering10
3 B5620876 นายสันติภาพ เวียงนนท์  Electronic Engineering10
4 B5702527 นายวัชราพร เฮียงโฮม  Electronic Engineering10
5 B5703869 นางสาวศศิปรียา กาญจนสุคนธ์  Electronic Engineering10
6 B5717064 นางสาวอัญธิการ์ มะลิรส  TCE10
7 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร  Electronic Engineering10
8 B5722143 นายคุณาภัส พานิล  Electronic Engineering10
9 B5800919 นางสาวจุฑามาศ วงค์ศรี  TCE10
10 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B5803255 นางสาวนัฐวดี พัวะทอง  TCE10
12 B5804245 นายปัญญพนธ์ อามาตร  Electronic Engineering10
13 B5805297 นายสิรวิชญ์ แสงสว่าง  Electronic Engineering10
14 B5809950 นางสาวพัชรี พลอินทร์  TCE10
15 B5815111 นายภูมิพรรษ สุกทน  TCE10
16 B5816385 นางสาวรพีพรรณ สิงขรณ์  TCE10
17 B5816453 นางสาวเบญจมาศ ฉุดกลาง  TCE10
18 B5816460 นายสันติภาพ เภสัชชะ  TCE10
19 B5816477 นายรุ่งโรจน์ วรรณพบ  TCE10
20 B5816514 นางสาวจารุวรรณ จันทรัง  TCE10
21 B5816521 นางสาวปาริชาติ วงษ์อุปปา  TCE10
22 B5816545 นางสาวกุลสตรี เธียรกุลไพบูลย์  TCE10
23 B5816569 นางสาวโสภา อรไทวรรณ  TCE10
24 B5816590 นางสาวสุธินี พฤทธิศาลิกร  TCE10
25 B5816606 นางสาวธัชมน อินทรขาว  TCE10
26 B5816613 นางสาวอริสรา ยุบลพันธ์  TCE10
27 B5816675 นางสาวบุญนิศา ประไพวัฒนาตระกูล  CME10
28 B5816682 นางสาวจุฑามาศ อรไทวรรณ  TCE10
29 B5816743 นายเรืองศิลป์ ปุ่มมะดัน  TCE10
30 B5816774 นายวิศรัฐ สุรินทร์คำ  TCE10
31 B5816798 นางสาววรดา มุงคุณ  TCE10
32 B5816897 นางสาววารุณี กุลวงศ์  TCE10
33 B5817719 นายอนุชา ดาทอง  TCE10
34 B5823031 นายเสฎฐวุฒิ ยอดมณี  TCE10
35 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง  TCE10
36 B5823345 นางสาวสนธยา มีพร  TCE10
37 B5823413 นางสาวดวงกมล ดลตรี  TCE10
38 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา  CPE10
39 B5928224 นางสาวนรีพัฒน์ ปิติภัทรธิรนันท์  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.