รายชื่อนศ.
รายวิชา618352 : INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5760817 นางสาวพรรณิกา ไกรเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5760848 นางสาวเอื้องอุมา สมโสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5760923 นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5760961 นางสาวนภาไพร ขำรอด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5761029 นางสาวสุจิตรา ฟากวิลัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5761104 นางสาวจิราพร จอกพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5761135 นายกัลยกร แย้มโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5761388 นายพงษ์สิทธิ์ โพธิ์สุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5761500 นางสาวเจนจิรา แซ่ชื้อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5761630 นางสาวสุภาพร หร่ายขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5761685 นางสาวธันย์ชนก เอี่ยมสาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5761692 นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5761722 นางสาวสุรีพร พิมพ์ชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5761753 นางสาวอนันธิญา ดีพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5761814 นางสาวสุภาพร กลางกัญญา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5761821 นางสาวอัญชญา ชีพไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5761838 นางสาวณัฐรดี จำปาทุม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5761852 นายพงศธร แก้ววันนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5761913 นางสาวปัทมา อุปนันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5761968 นางสาวอุไลพร ประยูรหาญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5762033 นางสาวปาริชาติ สามเกษร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5762064 นางสาววริศรา ดีเจริญไชยะกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5762385 นายอภิเดช บุตรโคตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5762439 นางสาวสมฤทัย พรจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5762538 นางสาวนรินทร จันทะเสนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5762682 นางสาวชฎาภรณ์ ตันหยี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5762743 นางสาวเบญจพร วิริยธรรมเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5762767 นางสาวนันทิกานต์ พูนทะเล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5762798 นางสาวสิรินาถ บุญอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5762842 นางสาวณัฐริกา สุวงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5762927 นางสาววิภาดา มุ่งอ้อมกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5762934 นางสาวสุนทรี มีแสงนิล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5762941 นางสาวณัฐกรณ์ ศรีเกื้อกลิ่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5762989 นายยศภัทร อรัญศักดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5762996 นางสาวณัฐธิดา คลองโนนสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B5763009 นางสาวธัญญลักษณ์ เราสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5763016 นางสาวกุลณัฐ จิตรโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5763146 นางสาวกาญจนา สุภาผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B5763191 นางสาวอภัสรา อินทรแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B5763283 นายธีรนาถ ธงชัยตะนานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B5763498 นายไชยวัฒน์ รัฐวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.