รายชื่อนศ.
รายวิชา202373 : DESIGN THINKING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080075 นายธราธิป ธรรมาภิมุข  BIOLOGY10
2 B6080174 นายอนาวิล ประจิตร์  Chemistry10
3 B6080259 นายพงษ์ปณต พรมวงษา  physics10
4 B6080273 นายกฤษณกานต์ บูรณะ  BIOLOGY10
5 B6080310 นายประทักษ์ ทองก้อนสิงห์  physics10
6 B6080334 นายธนยศ งอนสำโรง  physics10
7 B6080365 นายธีรัช สินธุศิริ  physics10
8 B6080419 นางสาวยุวดี มะลาด  physics10
9 B6119324 นางสาวชนิดาภา แก้วโอภาส  BIOLOGY10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
10 B6071318 นางสาวปาริชาติ อัจฉรารักษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
12 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
13 B6073664 นายอาทิตย์ สียอด  INFORMATION SCIENCE10
14 B6073978 นางสาวกวินนา เลิศแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B6074005 นางสาวปรีดิพัทธ์ สัพทานนท์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
16 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
17 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
18 B6074784 นายสุภลักษณ์ เชยสกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
19 B6121808 นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรคุณโชติพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
20 B6121983 นายอริสรา อุ้มสิน  INFORMATION SCIENCE10
21 B6122119 นางสาวสุทธิดา เหลืองอ่อน  INFORMATION SCIENCE10
22 B6122317 นางสาวจุฬารัตน์ จงจิตกลาง  INFORMATION SCIENCE10
23 B6122362 นายพงศธร สุทธานุช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
24 B6122409 นางสาวกิ่งแก้ว ศรสุข  INFORMATION SCIENCE10
25 B6122447 นางสาวณัฐชยา พิมพ์สวรรค์  INFORMATION SCIENCE10
26 B6122744 นางสาวพสุธร กันทรัพย์  INFORMATION SCIENCE10
27 B6122799 นายกฤษณะ มุ่งลือ  INFORMATION SCIENCE10
28 B6122911 นายอักวา มัศโอดี  INFORMATION SCIENCE10
29 B6123048 นางสาวปิยะธิดา ประทีปเกาะ  INFORMATION SCIENCE10
30 B6123086 นางสาวนรกมล อยู่พ่วง  INFORMATION SCIENCE10
31 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี  INFORMATION SCIENCE10
32 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช  INFORMATION SCIENCE10
33 B6137205 นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
34 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
35 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
36 B6227531 นายภัทรพล ชวนก้าวหน้า  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
37 B6231491 นายสิทธิกร จูด้วง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
38 B6050191 นางสาวจินต์จุฑา เขมศิริกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B6051075 นายปุณยวัทน์ พุสิงห์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6051112 นางสาวจุฬารัตน์ เจตเขตการณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B6051464 นายภาสกร พบพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B6051570 นางสาวณัฐกมล มาจ๊ะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B6051617 นางสาวภัทรวดี ภักดิ์ประสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6051655 นางสาวจันทร์จิรา บุบผาลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6051709 นางสาวมาริษา อิศรางกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6133702 นางสาวชัญญานุช สุขบรม  FOOD TECHNOLOGY10
50 B6138028 นายสถาพร เกลียวศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ  FOOD TECHNOLOGY10
52 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล  FOOD TECHNOLOGY10
53 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
54 B6231309 นางสาวศตพร สนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
55 B6231316 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี  FOOD TECHNOLOGY10
56 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ  FOOD TECHNOLOGY10
57 B6335588 นางสาวณัฐชยาธรณ์ มาอ่อน  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
58 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE10
59 B5905065 นายณัฐกิตติ์ ศุภกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
60 B5917198 นายศุภกร มีแจ้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
61 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME10
62 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME10
63 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering10
64 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
65 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE10
66 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ  ME10
67 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง  Electronic Engineering10
68 B6001223 นางสาวนิรมล เจริญพร  TCE10
69 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
70 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร  IE10
71 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering10
72 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร  Environmental Engineering10
73 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
74 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์  IE10
75 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
76 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME10
77 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์  CERAMIC ENGINEERING10
78 B6003159 นายพิพัฒพล แสงหิรัญ  Electronic Engineering10
79 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE10
80 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี  CERAMIC ENGINEERING10
81 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
82 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
83 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME10
84 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering10
85 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ  Electronic Engineering10
86 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง  IE10
87 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์  TCE10
88 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ  Electronic Engineering10
89 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
90 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่  TCE10
91 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
92 B6005290 นายวรวิช โคตะดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
93 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
94 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
95 B6005498 นางสาวศศิวิภา บั้งจันอัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
96 B6005726 นายธนพล แก้วมูล  TCE10
97 B6005818 นายชยากร พิลึกนา  CPE10
98 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์  CPE10
99 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่  CPE10
100 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
101 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING10
102 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering10
103 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME10
104 B6006518 นางสาวสาวิตรี ศรีบูรณ์  TCE10
105 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน  IE10
106 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ  Electronic Engineering10
107 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง  IE10
108 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
109 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์  TCE10
110 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด  IE10
111 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
112 B6007997 นายธนพล เพาะบุญ  Electronic Engineering10
113 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ  IE10
114 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์  TCE10
115 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE10
116 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME10
117 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
118 B6008598 นางสาวนิติยา สานเสนาะ  TCE10
119 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
120 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม  CERAMIC ENGINEERING10
121 B6008987 นายธีรภัทร์ สิทธิกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
122 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE10
123 B6009083 นายภัทรพล พิมใจใส  TCE10
124 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
125 B6009236 นางสาวอัญชนา สมเพาะ  CERAMIC ENGINEERING10
126 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME10
127 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME10
128 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
129 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering10
130 B6009656 นายไชยา การสอน  Electronic Engineering10
131 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering10
132 B6009748 นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ  IE10
133 B6009786 นางสาวธัญญานุช รัตนวงษ์  IE10
134 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE10
135 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering10
136 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
137 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
138 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
139 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME10
140 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE10
141 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME10
142 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา  TCE10
143 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME10
144 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด  Environmental Engineering10
145 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร  TCE10
146 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
147 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
148 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
149 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE10
150 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ  IE10
151 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
152 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
153 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE10
154 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง  IE10
155 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง  Electronic Engineering10
156 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE10
157 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE10
158 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering10
159 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร  Electronic Engineering10
160 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ  Electronic Engineering10
161 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering10
162 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
163 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี  Electronic Engineering10
164 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง  CERAMIC ENGINEERING10
165 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
166 B6013769 นายพิชัย กาจิก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
167 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
168 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก  IE10
169 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE10
170 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
171 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE10
172 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE10
173 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์  IE10
174 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
175 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME10
176 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
177 B6015268 นางสาวปารมี มีบุญ  TCE10
178 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี  IE10
179 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
180 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น  EE10
181 B6015473 นายธนาพล ทับสาร  Electronic Engineering10
182 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด  ME10
183 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE10
184 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering10
185 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME10
186 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
187 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด  IE10
188 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
189 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
190 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE10
191 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME10
192 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว  IE10
193 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์  TCE10
194 B6016869 นางสาวศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล  IE10
195 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ  IE10
196 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE10
197 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE10
198 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE10
199 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering10
200 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
201 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์  TCE10
202 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
203 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME10
204 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
205 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
206 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME10
207 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE10
208 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
209 B6019334 นายปพน สุดใจ  IE10
210 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering10
211 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME10
212 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด  Electronic Engineering10
213 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering10
214 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
215 B6020194 นายญาณสิทธิ์ ศิริบูรณ์  TCE10
216 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
217 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE10
218 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
219 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย  TCE10
220 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ  TCE10
221 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME10
222 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
223 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์  IE10
224 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME10
225 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ  IE10
226 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE10
227 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
228 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ  IE10
229 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME10
230 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร  Geological Engineering10
231 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME10
232 B6023119 นายสุรสีห์ สมพลกรัง  Mechatronics Engineering10
233 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE10
234 B6024185 นางสาวจันทนา มงคลเจริญสุข  Electronic Engineering10
235 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME10
236 B6024284 นายปรีชา มายวัน  ME10
237 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว  Electronic Engineering10
238 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
239 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
240 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME10
241 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย  TCE10
242 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี  IE10
243 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง  EE10
244 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE10
245 B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์  CERAMIC ENGINEERING10
246 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE10
247 B6026035 นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์  Electronic Engineering10
248 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
249 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี  ChemE10
250 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE10
251 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
252 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ  Electronic Engineering10
253 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE10
254 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME10
255 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE10
256 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE10
257 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
258 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE10
259 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering10
260 B6028138 นายธนภัทร หิรัญรัตนา  Mechatronics Engineering10
261 B6100346 นายณัฐดนัย การินทร์  Mechatronics Engineering10
262 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
263 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข  ChemE10
264 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ  CE10
265 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
266 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์  CE10
267 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ  CE10
268 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์  CE10
269 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง  CE10
270 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
271 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering10
272 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE10
273 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก  CE10
274 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น  CE10
275 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน  CE10
276 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม  CE10
277 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์  ChemE10
278 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู  CE10
279 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย  CE10
280 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering10
281 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา  IE10
282 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME10
283 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์  CE10
284 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์  CE10
285 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน  ChemE10
286 B6105136 นายปริญญา จาดโห้  CE10
287 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม  CE10
288 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
289 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
290 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ  CE10
291 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ  CE10
292 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์  CE10
293 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล  Metallurgical Engineering10
294 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
295 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก  CE10
296 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ  CE10
297 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE10
298 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
299 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน  CE10
300 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี  CE10
301 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ  CE10
302 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา  CE10
303 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก  CERAMIC ENGINEERING10
304 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE10
305 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
306 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม  IE10
307 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา  CE10
308 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร  CE10
309 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE10
310 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE10
311 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE10
312 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม  CE10
313 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
314 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering10
315 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
316 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering10
317 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ  CE10
318 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
319 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
320 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน  CE10
321 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม  IE10
322 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล  ChemE10
323 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร  CE10
324 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล  TCE10
325 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME10
326 B6110994 นายธนพล พันลำ  IE10
327 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE10
328 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE10
329 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร  CE10
330 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล  CE10
331 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
332 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์  IE10
333 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว  CE10
334 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง  CE10
335 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์  TCE10
336 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE10
337 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
338 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน  CE10
339 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก  IE10
340 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์  CE10
341 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ  CE10
342 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME10
343 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์  CE10
344 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering10
345 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ  CE10
346 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ  TCE10
347 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ  IE10
348 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
349 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering10
350 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE10
351 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE10
352 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
353 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์  IE10
354 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME10
355 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE10
356 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
357 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์  CE10
358 B6115951 นายภัคพล สุพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
359 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE10
360 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
361 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE10
362 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย  IE10
363 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า  IE10
364 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ  ChemE10
365 B6116958 นายพันธการ หอมเชย  CE10
366 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ  CE10
367 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่  TCE10
368 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง  IE10
369 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน  TCE10
370 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์  CE10
371 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
372 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง  CE10
373 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา  CE10
374 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
375 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE10
376 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME10
377 B6118198 นายสโรธ สุขกุล  ME10
378 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ  TCE10
379 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม  IE10
380 B6118303 นายวายุ อภิเดช  TCE10
381 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE10
382 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE10
383 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์  IE10
384 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์  IE10
385 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี  CE10
386 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา  CE10
387 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี  IE10
388 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ  IE10
389 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี  PE10
390 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering10
391 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
392 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว  ChemE10
393 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย  CE10
394 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE10
395 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE10
396 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว  CE10
397 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ  Electronic Engineering10
398 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี  Geological Engineering10
399 B6212025 นายพชร ศรีธรรม  Mechatronics Engineering10
400 B6212421 นายอลงกต สีพลัง  Mechatronics Engineering10
401 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  ChemE10
402 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  ChemE10
403 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE10
404 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  CERAMIC ENGINEERING10
405 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE10
406 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง  CERAMIC ENGINEERING10
407 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์  CERAMIC ENGINEERING10
408 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท  PE10
409 B6233754 นายนัสรี ดือราแม  Mechatronics Engineering10
410 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ  CERAMIC ENGINEERING10
411 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  CERAMIC ENGINEERING10
412 B6315306 นายสุพจน์ เหมพิทักษ์  Mechatronics Engineering10
413 B6315474 นายวีราทร บุญบุตร  Mechatronics Engineering10
414 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา  Mechatronics Engineering10
415 B6324384 นายเจตริน เหล็กงาม  Mechatronics Engineering10
416 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา  Mechatronics Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
417 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
418 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
419 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
420 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
421 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
422 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
423 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
424 B6128302 นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
425 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
426 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.