รายชื่อนศ.
รายวิชา533364 : INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
2 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน  IE10
3 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์  IE10
4 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน  IE10
5 B6008208 นายพัชรพล ชื่นชอบ  IE10
6 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา  IE10
7 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE10
8 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก  IE10
9 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE10
10 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี  IE10
11 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง  IE10
12 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE10
13 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด  IE10
14 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE10
15 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์  IE10
16 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี  IE10
17 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ  IE10
18 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE10
19 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร  IE10
20 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี  IE10
21 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE10
22 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.