รายชื่อนศ.
รายวิชา110208 : BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6232795 นางสาวธนัษฐา จันทร์ประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.