รายชื่อนศ.
รายวิชา110208 : BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6227999 นางสาวกิ่งกาญจน์ นามศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6232566 นางสาวศิรินภา บัวแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6232856 นายอุเทน ภาคสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.