รายชื่อนศ.
รายวิชา617337 : MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.