รายชื่อนศ.
รายวิชา617342 : FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.