รายชื่อนศ.
รายวิชา535302 : MATERIAL TESTING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6110888 นางสาวคานธี พัฒรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6111779 นางสาวอุมาพร ภักดีนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6115784 นายผเดิมพงษ์ สุขสะอาด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.