รายชื่อนศ.
รายวิชา535201 : BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6130787 นายศักราช อุดมสิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
41 B6226657 นายทิวากร หาวิชา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
42 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
43 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
44 B6237769 นายนวพล ยงยศ  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.