รายชื่อนศ.
รายวิชา202373 : DESIGN THINKING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6312060 นายภาคิน เมธปรีชากุล  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
2 B6312077 นายกตัญญู ประทุมทอง  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
3 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
4 B6312091 นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
5 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
6 B6319199 นางสาวเพชรลดา คำละมูล  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
7 B6319205 นางสาวขนิษฐา หงษ์สูงเนิน  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
8 B6319212 นางสาวศุภวดี ระเบียบโพธิ์  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
9 B6328757 นางสาวรุจิภา พักสันเทียะ  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
10 B6331283 นายธเนศร เทินบูลล์  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
11 B6331290 นางสาววรัลยา แก้วศรีนวม  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
12 B6331306 นายอชิตพล ห่วงประโคน  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
13 B6334550 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
14 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
15 B6336905 นางสาววรัญญา พัฒนวิบูลย์  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
16 B6126131 นางสาวสุณิสา มนัสสิลา  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
17 B6126148 นางสาววนิดา ถวิลการ  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
18 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
19 B6130435 Mr.THUCH VATANAKBANDITH  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
20 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
21 B6023782 นางสาวภัทรนันท์ สังเสวก  Mechanical Engineering10
22 B6023805 นายธนพล พรประสิทธิ์  Mechanical Engineering10
23 B6023829 นางสาวกมลพร พูลรอด  Mechanical Engineering10
24 B6027681 นายพีรพัฒน์ ประทุมทอง  Civil Engineering10
25 B6027711 นางสาวทิพวัลย์ โหม่งสูงเนิน  Civil Engineering10
26 B6027759 นางสาวหทัยทิพย์ เรือนใหม่  Mechanical Engineering10
27 B6027766 นางสาวกรกฏ อินทรผาสุข  Mechanical Engineering10
28 B6118761 นางสาวปิยะธิดา แก่นก่อ  Civil Engineering10
29 B6118860 นายเมธาวุฒิ จันทร์โพธิ์  Mechanical Engineering10
30 B6118884 นายธนา จาตุรวงศา  Civil Engineering10
31 B6118914 นายนวภูมิ โชติศิริรัตน์  Civil Engineering10
32 B6118921 นายบูรพัศน์ ฐิติพัตร์ศร  Civil Engineering10
33 B6118938 นางสาวกชกร เต็มเกษม  Civil Engineering10
34 B6118945 นางสาวเพียงนภา ไทยดี  Civil Engineering10
35 B6118976 นางสาวดุสิตา บรรจุทรัพย์  Civil Engineering10
36 B6118990 นายนภสินธุ์ บุปผเศวตกานต์  Civil Engineering10
37 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ  Civil Engineering10
38 B6119102 นางสาวอเทตยา โรจน์นิรภัย  Civil Engineering10
39 B6119126 นายศุภโชค ฤทธิ์มหันต์  Civil Engineering10
40 B6119133 นายธนพงษ์ ลำเพย  Civil Engineering10
41 B6119164 นายพงพิทักษ์ วิภาหัสน์  Mechanical Engineering10
42 B6119188 นางสาวจิรัชญา สาธุการ  Mechanical Engineering10
43 B6130237 นายธนัตถ์เชษ คำแปง  Civil Engineering10
44 B6130442 Mr.KIM SOKCHEA  Mechanical Engineering10
45 B6130466 Mr.SOPANHA YIM  Civil Engineering10
46 B6130473 Ms.TOM AMMALY  Mechanical Engineering10
47 B6130497 Mr.LE DAVIT  Mechanical Engineering10
48 B6130503 Ms.BAN MENGYEAK  Mechanical Engineering10
49 B6133344 นายพีรพงษ์ เครือสูงเนิน  Mechanical Engineering10
50 B6133351 นางสาวปรียาวัธน์ ทานประสิทธิ์  Mechanical Engineering10
51 B6135614 นายนัฐวุฒิ พิเดช  Mechanical Engineering10
52 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์  Mechanical Engineering10
53 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย  Mechanical Engineering10
54 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล  Mechanical Engineering10
55 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม  Mechanical Engineering10
56 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์  Mechanical Engineering10
57 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร  Mechanical Engineering10
58 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง  Mechanical Engineering10
59 B6234522 Mr.Phoubane Chon Aloune  Mechanical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.