รายชื่อนศ.
รายวิชา617342 : FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5963324 นางสาวภัทราภรณ์ แทนค่ำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.