รายชื่อนศ.
รายวิชา235377 : INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080204 นางสาวนฎา สมสวัสดิ์  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 B5990078 นางสาวอารียา ทองวิลัย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
3 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
5 B6073978 นางสาวกวินนา เลิศแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B6075132 นายก้องภพ วิริยะโรจน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
7 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
8 B6120597 นางสาวธัญญลักษณ์ เขียวขัน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
9 B6120627 นางสาววันวิสาข์ งอนกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
10 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
11 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
12 B6120795 นางสาวธราดา โชคทรัพย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
13 B6120870 นางสาวกรกนก ทัพโยธา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
14 B6120894 นายติณณภพ เทาวงษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
15 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B6121129 นางสาวชุติมา เพ็งศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6121310 นางสาวแก้วตา เลิศธัญญลักษณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
18 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
19 B6121396 นางสาวพัชยา สมนาม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
20 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
21 B6121426 นางสาวโยทิกา สะหาย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
22 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
23 B6121549 นางสาวปนัดดา อาษานอก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
25 B6134389 นางสาวพิมพ์ชนก บาดกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
26 B6134396 นางสาวญาธิดา พิมพบุตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
27 B6134464 นางสาวรินทร์ลภัส โชตน์รวีกำธร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
28 B6134471 นางสาวเบญจภรณ์ ยุทธนาพิเชษฐ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
29 B6134518 นางสาวณัฐชา เสียงวังเวง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
30 B6134556 นางสาวพจนารถ หาชนะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
31 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
32 B6137304 นางสาวอรยา วันดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
33 B6137311 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
34 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี  ChemE10
35 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก  IE10
36 B6022884 นางสาววิลาสินี บุญเลิศพาณิชย์  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.