รายชื่อนศ.
รายวิชา535404 : AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901043 นายจักรี ไชยบำรุง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
2 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
3 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B5908684 นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์สันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B5909957 นางสาวชามาวีร์ สังคนานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
6 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
7 B5910892 นางสาวไอรดา พิมพ์อักษร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B5911110 นางสาวจิลลภัทร ปานเพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B5912230 นางสาวรวินันท์ พรมภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B5912674 นางสาวกฤติมุข กฤษแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B5914159 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B5914173 นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
14 B5915033 นายอรรถพล จันบัวลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
15 B5921010 นางสาวรุจา เหมพลชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B5921058 นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B5922628 นางสาวดลญา อินทร์บัว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
22 B5924707 นางสาวเพียงออ อุทธาพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
23 B5972661 นางสาวนิรมล บางจันทึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
24 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.