รายชื่อนศ.
รายวิชา235342 : DIRECT MARKETING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070038 นายพงษ์ศกรณ์ ทิพย์สนเท่ห์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B6071431 นางสาวสุพัตรา อุดชุมนารี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
3 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
4 B6071677 นางสาวอินทิรา สร้อยจิตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
5 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
6 B6071790 นายกิตติ ฉลูพันธุ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
7 B6071813 นางสาวไอย์รดา ตองเงิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
8 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
10 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
11 B6071936 นางสาวปวีณา หมั่นนางรอง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
12 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
13 B6072100 นางสาวกชพร รุ่นสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
14 B6072131 นางสาวรัตน์ดา นอสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)12
18 B6072414 นางสาวณฐมน โสพันธ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
19 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
20 B6072773 นางสาวนรามณี สนิทชอบ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
21 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
22 B6072858 นายมนัสนันท์ จุ้ยกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
23 B6072865 นางสาวฐิติรัตน์ พลพงษ์รัตน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
24 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
25 B6075026 นางสาวรุ้งแพรว ผิวสอาด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
26 B6075071 นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ค้าสำราญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
27 B6075125 นางสาวสุดารัตน์ เปรมปรีดา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
28 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
29 B6075231 นางสาวฉัตรฑริกา โตสงวน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.