รายชื่อนศ.
รายวิชา535208 : COMPUTER AIDED MANUFACTURING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6104252 นายนิคม คำยก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6110888 นางสาวคานธี พัฒรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6111779 นางสาวอุมาพร ภักดีนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6117207 นางสาวทาริกา อ้นแก้วมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
41 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
42 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
43 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
44 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
45 B6131142 นายภัทรกร รัตนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
46 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
47 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
48 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
49 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
50 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
51 B6136208 นายณัฐพงศ์ ติระพงศ์ประเสริฐ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
52 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
53 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.