รายชื่อนศ.
รายวิชา535208 : COMPUTER AIDED MANUFACTURING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.