รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม19
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119447 นางสาวพีระญาณ์ จิระพิพัฒนาพร  BIOLOGY10
2 B6119591 นายอานนท์ บุญทา  BIOLOGY10
3 B6119652 นางสาวนวพร พรมมาแข้  BIOLOGY10
4 B6119997 นายวิศรุต เสียงไพรพันธ์  BIOLOGY10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
5 B6070014 นางสาวแก้วรัตนา พรหมพันธ์ใจ  INFORMATION SCIENCE10
6 B6073244 นางสาวธัญญ์นิภา ช่วยค้ำชู  INFORMATION SCIENCE10
7 B6073633 นางสาวศุภิสรา เชื้อจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
8 B6073640 นายนิติภูมิ วงษ์สวรรค์  INFORMATION SCIENCE10
9 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE10
10 B6074463 นายสหรัฐ วงค์บุญเพ็ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
11 B6074920 นายวัฒนชัย เกียรติศิริ  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
13 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน  Environmental Engineering10
14 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร  Electronic Engineering10
15 B5821914 นางสาวไอยวรรณ วิเชียรซอย  Agricultural and Food Engineering10
16 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย  CPE10
17 B5901371 นางสาววริศรา ตรีกุล  Environmental Engineering10
18 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม  Environmental Engineering10
19 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ  Metallurgical Engineering10
20 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
21 B5919574 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม  Electronic Engineering10
22 B5919611 นายพชรพล พันธุ์กิ่งทองคำ  Electronic Engineering10
23 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
24 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME10
25 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME10
26 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME10
27 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME10
28 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME10
29 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
30 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
31 B6104382 นายชาคริต คุณาพรอนันต์  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6209834 นายปธานิน แถมกลาง  Petrochemical and Polymer Engineering10
33 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ  Geological Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
34 B5962693 นายเจริญชัย โพธิ์ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.