รายชื่อนศ.
รายวิชา103109 : ESSENTIAL CALCULUS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5951017 นางสาวรวินท์นิภา แบขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5953226 นางสาวสมปรารถนา สิทธิถนอมวงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6137892 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6137915 นายปรเมศวร์ โระอีน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6138004 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6200428 นางสาวพิมพ์ชนก ชมภู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6200459 นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6200558 นางสาวเพ็ญนภา ครองยุติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6200572 นางสาวณัฐธิดา ทองเลื่อม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6200602 นางสาวกมลฉัตร ทองสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
21 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
22 B6200664 นางสาวณัฐกานต์ ใจมั่น  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
23 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
24 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
25 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
26 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
27 B6200756 นางสาวอรอนงค์ สร้อยเลยะสกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
28 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
29 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
30 B6206529 นายศิวนาถ กว้างขวาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6206536 นายพชร เชิดชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6206574 นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B6206611 นางสาวอุทัยวรรณ ภูจันทึก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B6206628 นางสาววราภรณ์ ทือเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B6206635 นางสาวปรียาภา เกียรติงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B6206659 นางสาวอภัสรา ปานเกิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B6206666 นางสาวอารียา กล้าหาญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6206734 นางสาวขนิษฐา ลิม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6206741 นายจิรายุ เติมกล้า  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B6206758 นางสาวเพียงระวี บุญพลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6206772 นางสาวบุษยมาศ ชัยสมัคร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B6206789 นางสาวอารียา สัตยากุมภ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B6206796 นางสาวปรีญาพร พ่วงทองหลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B6206802 นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
59 B6206819 นายภาคภูมิ นวมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
60 B6206826 นายพงษ์เพชร อินภู่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
61 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
62 B6206840 นายอดิศร สมใจเรา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
63 B6206857 นางสาวจิราวรรณ ลินไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
64 B6206864 นางสาวชาลิสา เศวตชัยกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
65 B6206871 นางสาวนิภาพร ล้อมฉิมพลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
66 B6206888 นางสาวนพวรรณ ทิพนงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
67 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
68 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
69 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
70 B6206925 นายวัชรพงษ์ จิตจะโป๊ะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
71 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
72 B6206949 นายเอกธนา ชาญเลิศ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
73 B6206956 นางสาวชลพิชา พวงเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
74 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
75 B6206970 นายธีรภัทร์ อ่อนดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
76 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
77 B6207007 นางสาวมาลินี ลักขษร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
78 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
79 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
80 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
81 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
82 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
83 B6207083 นางสาวอมลวรรณ เพ็งลองตอง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
84 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
85 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
86 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
87 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
88 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
89 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
90 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
91 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
92 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
93 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
94 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
95 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
96 B6207236 นางสาวธนพร ชาภิรมย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION60
97 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
98 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
99 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
100 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
101 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
102 B6207311 นายเอื้ออังกูร สมหมาย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
103 B6207328 นางสาวรินนรี พิณขุนทด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
104 B6209377 นางสาวสโรชา ดุ่งมลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
105 B6210076 นายวรพล ด้วงช้าง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
106 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์ ปานสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
107 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
108 B6210106 นายวุฒิพงศ์ ซื่อสัตย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
109 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
110 B6210885 นางสาวจีรนันท์ โคกโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
111 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
112 B6227326 นายพนุพงศ์ บัวบาน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
113 B6227340 นางสาวศศิกานต์ จันทองสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
114 B6227357 นางสาวสาธินี สนคงนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
115 B6227364 นางสาวชูติรัตน์ วงษ์นามน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
116 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
117 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
118 B6227418 นางสาวกมลชนก ชมพัฒน์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
119 B6227425 นางสาวเกวลิน พลเตชะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
120 B6227432 นางสาวหทัยภัทร เดชศร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
121 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
122 B6230999 นายนพรัตน์ โทมนัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
123 B6231002 นายพุฒิพงษ์ กกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
124 B6231019 นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
125 B6231026 นางสาววิสสุตา เสมเถื่อน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
126 B6231033 นายณัฐสิทธิ์ ทวีรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
127 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
128 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
129 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
130 B6231101 นายธีระติกาญจน์ สารธรรมาธิคุณ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
131 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
132 B6231125 นางสาวพัชราภรณ์ ไฝ่เพ็ชรดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
133 B6231132 นายนพปกรณ์ พุทธา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
134 B6231149 นายกัณฐกะ สลิดชัย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
135 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
136 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
137 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
138 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
139 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
140 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
141 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
142 B6234676 นายมิตรชัย ประจันพล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
143 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
144 B6234690 นางสาวสุวิมล คนตะคุ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
145 B6234706 นางสาวอรุณรัตน์ ปราบทุกข์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
146 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
147 B6234720 นายพิชิตชัย กุยหมื่นไวย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
148 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
149 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
150 B6236663 นายสุรวินท์ วรรณพงษ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
151 B6236700 นายโสภณ ม่วงมุลตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
152 B6236717 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
153 B6236731 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
154 B6236748 นางสาวสุกัญญา พันชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
155 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
156 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
157 B6236786 นายณรงค์ฤทธิ์ ยินดีชาติ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
158 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย  Agricultural and Food Engineering10
159 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น  ChemE10
160 B5900558 นายปฏิภาณ จันทร์กอโต  EE40
161 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์  EE10
162 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา  CE10
163 B5901470 นายพิบูลย์สิทธิ์ สินลับ  EE40
164 B5903955 นายคณิต หัดกันยา  EE10
165 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์  ME10
166 B5906741 นายมนัสนันท์ กิตติชินภัทร  CPE10
167 B5908424 นายเสฏฐวุฒิ แก้วก่า  EE10
168 B5909223 นายรณกฤต ลิ้มอำนวยลาภ  EE40
169 B5914425 นายธีรวัฒน์ ทับทีศรี  EE40
170 B5918706 นายณัฐพล เครื่องไธสงค์  EE40
171 B5918768 นางสาวธัญรัตน์ ศิริแสง  EE10
172 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์  EE10
173 B5918799 นายวัชรวีร์ งาหัตถี  EE10
174 B5918850 นายธวัชชัย ใจศิลป์  EE40
175 B5919918 นายพัทชิราวุตติ์ เครือสันติภพ  EE40
176 B5920235 นายณฐพนธ์ ค้อมกลาง  EE40
177 B5920471 นายกีรติ ติคำลำ  EE10
178 B5920785 นายรัตนกร แทนจะโปะ  EE40
179 B5922727 นางสาววชิราภรณ์ อินทะโส  EE40
180 B5923427 นายชิณวัฒน์ สิงห์โคตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
181 B5923908 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี  Mechatronics Engineering10
182 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง  ChemE10
183 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์  ChemE10
184 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ  ChemE10
185 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE10
186 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
187 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน  ChemE10
188 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
189 B6008741 นายจักรพันธ์ คุณรักษ์  ChemE10
190 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง  ChemE10
191 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์  ChemE10
192 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE10
193 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี  ChemE10
194 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
195 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
196 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE10
197 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข  ChemE10
198 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ  ChemE10
199 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
200 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก  ChemE10
201 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช  ChemE10
202 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ  ChemE10
203 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
204 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
205 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา  ChemE10
206 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
207 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering10
208 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering10
209 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม  Agricultural and Food Engineering10
210 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE10
211 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering10
212 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์  EE10
213 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา  CPE10
214 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE10
215 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering10
216 B6234232 นายไชยภพ บางสอน  PRECISION ENGINEERING10
217 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  PRECISION ENGINEERING10
218 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
219 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ  PRECISION ENGINEERING10
220 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี  PRECISION ENGINEERING10
221 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ  Agricultural and Food Engineering10
222 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  PRECISION ENGINEERING10
223 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
224 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
225 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
226 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
227 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
228 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
229 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
230 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
231 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
232 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
233 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
234 B6204143 นางสาวพิชชาอร สมบูรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
235 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
236 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
237 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
238 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
239 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
240 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
241 B6207984 นายปิยะ ลังกา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
242 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
243 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
244 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
245 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
246 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
247 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
248 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
249 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
250 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
251 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
252 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
253 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
254 B6208127 นางสาวนภัสสร คำหงษา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
255 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
256 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
257 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
258 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
259 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
260 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
261 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
262 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
263 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
264 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
265 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
266 B6208264 นางสาวฐิติพร ดีมาก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
267 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
268 B6208288 นายกิตตินรินทร์ พูนกลางวิโรจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
269 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
270 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
271 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
272 B6208325 นางสาววรรณพร จันทหาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
273 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
274 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
275 B6208356 นายมงคล พยุยงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
276 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
277 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
278 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
279 B6208394 นางสาวปาริชาติ เหล่าสักสาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
280 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
281 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
282 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
283 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
284 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
285 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
286 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
287 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
288 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
289 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
290 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
291 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
292 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
293 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
294 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
295 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
296 B6208608 นายสรวิศ คำนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
297 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
298 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
299 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
300 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
301 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
302 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
303 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
304 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
305 B6210175 นางสาวอารียา ธรรมโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
306 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
307 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
308 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
309 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
310 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
311 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
312 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
313 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
314 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
315 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
316 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
317 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
318 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
319 B6227999 นางสาวกิ่งกาญจน์ นามศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
320 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
321 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
322 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
323 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
324 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
325 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
326 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
327 B6228071 นางสาวสวิตตา สมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
328 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
329 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
330 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
331 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
332 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
333 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
334 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
335 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
336 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
337 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
338 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
339 B6228194 นางสาวมณัสวี โต้เศรษฐี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
340 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
341 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
342 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
343 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
344 B6232351 นางสาวดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
345 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
346 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
347 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
348 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
349 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
350 B6232412 นางสาวปาลิตา แสนหล้า  ENVIRONMENTAL HEALTH10
351 B6232429 นายพลพล สังข์ทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
352 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
353 B6232443 นางสาวพัชรี สิมมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
354 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
355 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
356 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
357 B6232481 นางสาวอัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
358 B6232498 นางสาววริศรา เสี่ยงสาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
359 B6232504 นางสาวนงลักษณ์ บรรดาศักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
360 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
361 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
362 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
363 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
364 B6232559 นายภูริทัศน์ ทินนะทาน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
365 B6232566 นางสาวศิรินภา บัวแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
366 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค  ENVIRONMENTAL HEALTH10
367 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
368 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
369 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
370 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
371 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
372 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
373 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
374 B6232672 นางสาวคณิตา โพนพุธ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
375 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
376 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
377 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
378 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
379 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
380 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
381 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
382 B6232757 นางสาวกนกกาญจน์ นาแซง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
383 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
384 B6232771 นายปริญญา ทานวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
385 B6232788 นางสาวณัฐนันท์ เพ็งที  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
386 B6232795 นางสาวธนัษฐา จันทร์ประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
387 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
388 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
389 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
390 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
391 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
392 B6232856 นายอุเทน ภาคสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
393 B6232863 นางสาวกัญธิมา ยศพล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
394 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
395 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
396 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.