รายชื่อนศ.
รายวิชา235101 : PRINCIPLES OF MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
2 B6120955 นางสาวเอื้อมพร แนวจำปา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6121167 นางสาวกชมล ภูริภรพัฒน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6121624 นางสาวจุฑามณี จีนวัง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
5 B6129217 นางสาวชลลดา รอดปราณี  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
6 B6200213 นายเจษฎา ชูมี  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
7 B6200244 นางสาวกัลย์ชิสา ตั้งจิตศิริชัย  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
8 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
9 B6200275 นางสาวสุดา นิยมชอบ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
10 B6200282 นางสาวกุลภรณ์ วรรณราช  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
11 B6200299 นางสาวกมลลักษณ์ คะษาวงค์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
12 B6205263 นางสาวหทัยรัตน์ ขาวกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
13 B6205270 นายวศิน แท้ประสาทสิทธิ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
14 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
15 B6205294 นายพีรวุฒิ ชาติมนตรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
16 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
17 B6205317 นางสาวนาตยา ซามงค์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
18 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
19 B6205331 นางสาวรัสรินทร์ กุลธนานพกร  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
20 B6205348 นายมานุวัฒน์ เกียรติอำนวย  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
21 B6205355 นางสาวกุลนิษฐ์ เสถียรบำรุงกิจ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
22 B6205362 นางสาวอาทิตยา วิโรจน์วัฒน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
23 B6205379 นางสาวดวงรัตน์ พันธ์แตง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
24 B6205393 นางสาวภัทรจิรา บุญส่ง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
25 B6205409 นายพิชญุตม์ อรรถวิทยากุล  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
26 B6205416 นางสาวจันทร์ทิพย์ ดวงคำ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
27 B6205423 นางสาวพรรณอำไพ ธรรมาวัฒน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
28 B6205430 นางสาวธนัชชา บุญสุข  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
29 B6205447 นายธนวินท์ สดสุชาติ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
30 B6205461 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
31 B6205478 นางสาวสรีวรรณ นามวงค์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
32 B6205485 นางสาวอรพรรณ บุตรพรม  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
33 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
34 B6205508 นางสาววิภวานี อิ่มดำ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
35 B6205515 นางสาวปภาวรินทร์ พึ่งทรัพย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
36 B6205522 นายอภิเชฏร์ ไพดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
37 B6205539 นางสาวสุรีพร คงทอง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
38 B6205546 นางสาวฌัชฌา คามตะสีลา  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
39 B6205553 นางสาวฐิตาภา ไพรบึง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
40 B6205560 นางสาวคชากรณ์ เพียรธัญญกรณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
41 B6205577 นางสาวนันทิชา ขะจีรัมย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
42 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
43 B6205591 นางสาวปริดา เสมาเพชร  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
44 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
45 B6205614 นายธนัช อรรถชัยนุกูล  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
46 B6205621 นางสาวณัตตยา ธีระกนกสกุล  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
47 B6205638 นางสาวกัญญารัตน์ ชัยลา  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
48 B6205645 นางสาวหรรษมน สิทธิสน  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
49 B6205652 นางสาวปิยรัตน์ หาญสงคราม  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
50 B6205676 นางสาวณัฐธิดา สังข์พระเหวก  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
51 B6205683 นางสาวเตชินี มาสิงห์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
52 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
53 B6205706 นางสาวศิริพร แตงอ่อน  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
54 B6205713 นางสาวจิราพร กินขุนทด  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
55 B6205720 นางสาวจิดาภา สารฤทธิ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
56 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
57 B6205744 นายธนากร อยู่ทอง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
58 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
59 B6205768 นางสาวปียะดา อุสารัมย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
60 B6205775 นางสาวกมลพรรณ เอิบกิ่ง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
61 B6205782 นางสาวพิมพ์พญา ยาเสร็จ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
62 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
63 B6205805 นางสาวธัญดี มีศิริ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
64 B6205812 นางสาวนันทกาญจน์ สุดสังข์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
65 B6205829 นางสาวพัชราภา พรไธสง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
66 B6205836 นางสาวธัชพรรณ โพธิสาร  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
67 B6205843 นางสาวจีรนันท์ โฮ่จันทึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
68 B6205850 นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
69 B6205867 นางสาวสาริศา จงท่วมกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
70 B6205874 นางสาวทิดาภา เทพไพรสนต์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
71 B6205881 นายธีระชัย ทิมจำลอง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
72 B6205898 นายณรงค์ฤทธิ์ เรือนจันทึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
73 B6205904 นางสาวธัญญชล นามวงศ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
74 B6205911 นางสาวชญานิศ ศานติศีมา  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
75 B6205928 นางสาวอังคณา ศรีสร้างคอม  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
76 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
77 B6205959 นายกรสกล อภิชาตกุล  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
78 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
79 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
80 B6205980 นางสาวปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
81 B6205997 นางสาวสุวนันท์ มีโพธิ์กลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
82 B6206000 นายสหัสวรรษ สร้อยพิมาย  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
83 B6206017 นางสาววชิรา เชื้อปาศักดิ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
84 B6206024 นางสาวธันยพร วรรณศิลป์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
85 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
86 B6206048 นางสาวจันทิมา พึ่งสุข  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
87 B6206055 นางสาวสาวิตรี โฉมกิ่ง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
88 B6206062 นางสาวอุษา มรุตพันธ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
89 B6206079 นางสาวปาริชาติ เขื่อนมั่น  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
90 B6206086 นางสาวสุดาพร การฟุ้ง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
91 B6206093 นางสาวรวิภา นาเดช  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
92 B6206109 นางสาวนภสร ศรีนาค  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
93 B6206116 นางสาวศศิตา ชุนเกาะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
94 B6206123 นางสาวธนิตา จันทร์จ่อกลิ่น  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
95 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
96 B6208813 นางสาวเนตรทิพย์ ไทยจังหรีด  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
97 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
98 B6210335 นางสาวลักษิกา ภู่ระย้า  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
99 B6210342 นายวรานันทน์ กุยแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
100 B6210915 นางสาวพิมพ์ภิกา ปะหูปะปา  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
101 B6210922 นางสาวทัฬห์กมล อินทเกตุ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
102 B6210939 นายพงษ์ธนวัฒน์ รุจีธีรกุล  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
103 B6227531 นายภัทรพล ชวนก้าวหน้า  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
104 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
105 B6227555 นางสาวสุทธิดา เปราะจันทึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
106 B6227562 นางสาววชิรญาณ์ สมโชค  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
107 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
108 B6227586 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีสุวรรณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
109 B6227593 นางสาวขวัญชีวา ณ ทิดศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
110 B6231422 นายศิรชัช แก้วกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
111 B6231439 นางสาวสิรินยา แสนธิ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
112 B6231446 นายฤทธิพร รักพรม  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
113 B6231453 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
114 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
115 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
116 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
117 B6231491 นายสิทธิกร จูด้วง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
118 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
119 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
120 B6231521 นายสหัสวรรษ กิติพูลธนากร  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
121 B6231538 นางสาวณัฐศรัณย์ คำเจียง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
122 B6231545 นางสาวฐิติชญา ภู่มาศ  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
123 B6231552 นางสาวปิยะธิดา หฤหรรษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
124 B6231569 นางสาวปริยากร รักษาก้านตง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
125 B6231576 นางสาวธนัชพร ทำประโยชน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
126 B6231583 นางสาววนิดา หล่อพิทักษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
127 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
128 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
129 B6231613 นางสาวพรทิพย์ แสงนาค  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
130 B6231620 นางสาวพิมพ์ชนก ศาสตร์ตรินภรณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
131 B6231637 นางสาวกมลเนตร แก้วคูนอก  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
132 B6231644 นางสาวธารารัตน์ ใจสุข  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
133 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
134 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
135 B5950713 นางสาวญาณิศา โกนิตย์  FOOD TECHNOLOGY10
136 B5951345 นางสาวธัญธนัช สุขจินดาเสถียร  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
137 B6238490 นางสาวหัทยา พรหมแย้ม  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.