รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5970254 นายชาคริต สะลอยรัมย์  INFORMATION SCIENCE40
2 B5970858 นางสาวอังษณา แก้วหณุ  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5710317 นายทศพล บัวเล็ก  Geological Engineering10
4 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง  CME10
5 B5808083 นายณัฐฐา สำเภาเงิน  CPE40
6 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช  Electronic Engineering10
7 B5903412 นางสาวอนุธิดา จันทร์สมุทร  CME10
8 B5903986 นายธนวิชญ์ เดชบุญ  CME10
9 B5905041 นายปิยะพงษ์ ลิ้มสุขสมบูรณ์  Transportation Engineering And Logistics10
10 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก  CME10
12 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
13 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์  Electronic Engineering10
14 B5915361 นางสาวกนกพร ศรีเมือง  CE10
15 B5917129 นายพนมกร เอมโอฐ  CME10
16 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง  ChemE10
18 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE10
19 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE10
20 B6003753 นายวรากร ชำนาญเนาว์  ME10
21 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
22 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering10
23 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE10
24 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE10
25 B6013547 นายพงศธร ทองงาม  ME10
26 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ  ME10
27 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
28 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering10
30 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering10
31 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
32 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering10
33 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE10
34 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE10
35 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล  CPE10
36 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ  ChemE10
37 B6026431 นายชนินทร์ อักษร  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME10
39 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE10
40 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.