รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070151 นางสาวศิรประภา โสเส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
2 B6070168 นางสาวนิติรัตน์ ขัดผาบ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
3 B6070182 นางสาวนรีกานต์ ของดี  INFORMATION SCIENCE10
4 B6070199 นางสาวกุลธิดา ผาดไธสง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
5 B6070205 นางสาวจิราภรณ์ วันดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
6 B6070212 นายเอกฤกษ์ กิจธิมน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6070274 นางสาวชโลทร แสงสว่าง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6070281 นายโสภณ นันตะนัย  INFORMATION SCIENCE10
9 B6070458 นางสาวพนิตา แก่นจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
10 B6070489 นายภูมิมินทร์ นาคเสนีย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
11 B6070502 นางสาวพัชราภรณ์ นอกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
12 B6070649 นายธุวานนท์ สิทธิเวช  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
13 B6070656 นายนัฐวุฒิ นาคขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
14 B6070694 นางสาวกรรณิกา สิทธิปุ่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
15 B6070700 นายปิยะภัทร โทผา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
16 B6070892 นายเตชินท์ วิวัฒน์นิธิภาส  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
17 B6070946 นางสาวสุมิตรา ดวงประสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
18 B6070960 นายปองพล ศิลปะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
19 B6071028 นายอธิษฐาน เรืองฤทธิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
20 B6071110 นายมนัสวี วงค์บุญเพ็ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
21 B6071189 นางสาวอัชฌาพร โตวิจิตร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6071226 นายกิตติชัย กระพันธ์เขียว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
23 B6071271 นายธนพล วงสุตาล  INFORMATION SCIENCE10
24 B6073183 นางสาวมนัสชนก นัดดาเวช  INFORMATION SCIENCE10
25 B6073190 นางสาวปิยะธิดา กาวไธสง  INFORMATION SCIENCE10
26 B6073237 นายไตรลักษณ์ โกศล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
27 B6073275 นางสาวพิมลสิริ เขื่อนคำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
28 B6073299 นายกำพล ม่วงศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6073480 นางสาวณัฐจิรา สุภาพวิบูลย์  INFORMATION SCIENCE10
30 B6073527 นางสาวสุปวีร์ ขันดำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
31 B6073541 นางสาวประไพพรรณ พรหมอุปถัมภ์  INFORMATION SCIENCE10
32 B6073701 นางสาวนงนภัส โปร่งสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6074081 นายเฉลิมวงศ์ จันพิรักษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
34 B6074159 นายโกศวัต จำปามูล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
35 B6074180 นางสาวนิธินันท์ ช่วงชัชวาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
36 B6074289 นางสาวมินตรา ไพเราะ  INFORMATION SCIENCE10
37 B6074425 นายวสุธา จันพางาม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
38 B6074562 นายพงศกร นากลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
39 B6074579 นายเจษฎา กัลยา  INFORMATION SCIENCE10
40 B6074791 นางสาวกรองกาญจน์ ประดิษฐ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.