รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม13
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5971077 นางสาววลัยพร โยโพธิ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B5971084 นายชูรัตน์ เสรี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
3 B5971213 นางสาวสุจิตตา สุตตะมะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
4 B5971237 นางสาวรุจิฬาภรณ์ พิเศษสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
5 B5971367 นางสาววิชุดา นาสินเพิ่ม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
6 B5971374 นางสาวสกลรัตน์ ทองพูล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B5971404 นางสาววรารัตน์ หอมจันทร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B5971466 นางสาวเจนจิรา หารแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B5971497 นางสาวสุพัตรา ชาตรี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
10 B5971503 นางสาวอรอุมา ตูมโคตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B5971534 นางสาวพรรณภา สุนา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B5971657 นางสาวเรืองลัดดา วัดเฉย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
13 B5971664 นางสาวรัตนา รัตนโกสุมภ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B5971671 นางสาวศุภัสรา ซั่วเซ่งอิ้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B5971695 นางสาวเจนจิรา แก้วดวงเล็ก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B5971725 นางสาวญาณี นิลารัตน์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B5971763 นางสาวดุสิตา บุญยก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
18 B5971770 นางสาวจิณณพัต คอยดอน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
19 B5971817 นางสาวแทนญ่า อัมรโสภณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B5971909 นางสาวสุภัสสรา เชียงนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
21 B5971916 นายรังสิมันต์ เกิดแก้ว  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
22 B5972258 นางสาวปวีณา คันธะนู  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
23 B5972951 นางสาวนิธิมา เล็กฟู  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B5972975 นายภัทร ทัศนะนาคะจิตต์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
25 B5973026 นายพัฒน์ธำรงค์ แซ่ลิ้ม  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
26 B5973101 นางสาวชิโณรส ตุละพิภาค  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
27 B5973118 นางสาวกัญญารัตน์ ฉลองเดช  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
28 B5973132 นางสาวฐาปนีย์ สุวรรณรอด  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
29 B5973156 นางสาววิรงรอง พฤกษ์เกษม  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
30 B5973224 นายพิสิษฐ์ เศรษฐสุวรรณ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
31 B5973231 นางสาวเพ็ญประภา ทองสุข  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
32 B5973255 นายจุลดิส ใจทน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
33 B5973279 นางสาวนวพร แววกระโทก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
34 B5973293 นางสาวณัฐชา รุจิพุฒิ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
35 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE10
36 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE10
37 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE10
38 B6106898 นายวรวรรธน์ ตามไธสง  Geological Engineering10
39 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE10
40 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.