รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม18
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119416 นายออมทรัพย์ จรูญรักษ์  physics10
2 B6119539 นายนันทวัฒน์ โทอะรัญ  physics10
3 B6119546 นายณภูมิ ธูปพนม  physics10
4 B6119775 นายรพีพัฒน์ ยศสูงเนิน  physics10
5 B6119942 นางสาวศศิธร สันติกุลธานี  physics10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6 B5951963 นางสาวจริยา สุระขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5953240 นางสาวปุณยนุช วุฒิเจริญ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง  Metallurgical Engineering10
9 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง  Electronic Engineering10
10 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์  Metallurgical Engineering10
11 B5915354 นางสาวสุทธิดา อมยิ้ม  Electronic Engineering10
12 B5917488 นายพันธมิตร สมบัติดี  CPE10
13 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย  Geological Engineering10
14 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
15 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
16 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering10
17 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
18 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering10
19 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
20 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
21 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก  IE10
22 B6007997 นายธนพล เพาะบุญ  Electronic Engineering10
23 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering10
24 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา  Geological Engineering10
25 B6009656 นายไชยา การสอน  Electronic Engineering10
26 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค  Geological Engineering10
27 B6011437 นางสาววรรณรัตน์ โพระฎก  Electronic Engineering10
28 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
29 B6016906 นางสาวภวิกา บัวทอง  Electronic Engineering10
30 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
31 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
32 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering10
33 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering10
34 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว  Geological Engineering10
35 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering10
36 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม  CPE10
37 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต  Petrochemical and Polymer Engineering10
39 B6136567 นางสาวอัจฉรา พรหมมา  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.