รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119379 นางสาวชฎาวรรณ คำด่าง  Chemistry10
2 B6119454 นางสาวจณิสตา เจียวิทยนันท์  Chemistry10
3 B6119980 นายภูรินทร์ สุรโชติมงคล  Chemistry10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
4 B5972692 นายรพี สุทธิประภา  INFORMATION SCIENCE40
5 B6073848 นางสาวเสาวณีย์ เตียศิริ  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6 B5851720 นางสาววริศรา เรืองศรี  FOOD TECHNOLOGY10
7 B5950492 นางสาวณัฐนิชา คำมีหอม  FOOD TECHNOLOGY10
8 B5950522 นางสาวผุสรัตน์ บูรณะกร  FOOD TECHNOLOGY10
9 B5950669 นายกิตรติ นาคเกตุ  FOOD TECHNOLOGY10
10 B5951239 นางสาวกุลธิดา คำปุก  FOOD TECHNOLOGY10
11 B5951352 นางสาวอาคิราญา ภัยแคล้ว  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6050764 นางสาวธัญญาศิริ ทับเจริญ  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
14 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา  CE10
15 B5714957 นายอดิเรก กอสันเทียะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING40
16 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
17 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง  Agricultural and Food Engineering10
18 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
19 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี  Agricultural and Food Engineering10
20 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME10
21 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู  Metallurgical Engineering10
22 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
23 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering10
24 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering10
25 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา  CPE10
26 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก  ME10
27 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง  ME10
28 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering10
29 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง  Geological Engineering10
30 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE10
31 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
32 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
33 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.