รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม16
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5752393 นายธนภัทร ศรีลาวงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
2 B5953226 นางสาวสมปรารถนา สิทธิถนอมวงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6137892 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
5 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE10
6 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม  Environmental Engineering10
7 B5854394 นายปริวัฏฏ์ จิมานัง  CE10
8 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
9 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
10 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering10
11 B5905560 นางสาวอารียา ทองอ้น  Environmental Engineering10
12 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ  Agricultural and Food Engineering10
13 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
14 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช  CE10
15 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์  Environmental Engineering10
16 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา  CE10
17 B5915804 นายปริญญา ล่ำสัน  Agricultural and Food Engineering10
18 B5916320 นางสาวอุมาภรณ์ เหล่ารอด  Environmental Engineering10
19 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
20 B5922192 นายพรชัย สวัสดิ์นะที  CE10
21 B5924110 นางสาวสิรินยากรณ์ ใจศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง  Electronic Engineering10
23 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม  Electronic Engineering10
24 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
25 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering10
26 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก  ME10
27 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา  Electronic Engineering10
28 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง  Electronic Engineering10
29 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering10
30 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME10
31 B6021153 นายณัฐวุฒิ ทวีพัฒน์  Environmental Engineering10
32 B6024284 นายปรีชา มายวัน  ME10
33 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE10
34 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME10
35 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME10
36 B6136550 นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน  Environmental Engineering60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.