รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5971312 นางสาวชิดชนก วรรณารักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B5971411 นางสาวปริฉัตร ชาวยศ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B5971435 นางสาวกัญทนา สังข์สุขศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B5971442 นางสาวณัฐณิชา อินเป้ง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
5 B5971459 นางสาวชุติมา กุลประโคน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
6 B5971510 นางสาวสโรชา ดิษกิ่งสะแกราช  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B5971527 นางสาวศุภรัตน์ เห็มเงิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
8 B5971558 นางสาวรันนฎา วรกิตติกวิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B5971565 นางสาวรุ่งนภา สมบูรณ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B5971572 นางสาวจิรดา จันทะเสน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B5971589 นางสาวกาญจนา ราชชิต  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
12 B5971602 นางสาวกิ่งทอง สงพระ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B5971633 นางสาววรดา อุยะพิตัง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B5971640 นางสาวกาญจนา ถินลา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B5971688 นางสาววทันยา แหนงใหม่  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B5971800 นางสาวลลิตา มุขกระโทก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
17 B5971831 นางสาวศศิวิมล ช่องชัยชนะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
18 B5971848 นางสาวปิ่นมุข จิตรไพบูลย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
19 B5971954 นายศุภวัฒน์ พรมศักดิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
20 B5972104 นางสาวมธุรส แซ่โค้ว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
21 B5972111 นางสาวสาธิตา ช่วยชู  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
22 B5972128 นางสาวปพัชญา บำรุงตา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
23 B5972173 นางสาวมิ่งขวัญ เรืองไพศาล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
24 B5972180 นายณัฐนันท์ พิเชียรวิไล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
25 B5972265 นางสาวพรนิภา ทองสถิตย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
26 B5972272 นางสาวพัชรินทร์ เงี่ยงไธสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
27 B5972302 นางสาวบูชาชนก เกิดกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B5972999 นางสาวสุปรียา บริบูรมังษา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
29 B5973040 นางสาวอารยา หมอไทย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
30 B5973057 นางสาววชิราภรณ์ เพชรวิเศษ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B5973071 นางสาวศรัณยา แพปรุ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
32 B5973125 นางสาวณิรัชชา ชื่นชม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B5973163 นายอภิราม เถื่อนนาดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B5973170 นางสาววรรณวรงค์พร นันทปรีชา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
35 B5973194 นางสาวสุณิสา ศรีผ่อง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
36 B6073343 นางสาวณัฏฐ์ชามญช์ ดอนโพธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
38 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
39 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.