รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6127022 นางสาวพิมพ์พร วงศ์รัตนชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6127039 นายณัฐภัทร แลโสภา  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6127053 นางสาวเปี่ยมรัก พรมเหล่าล้อ  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6135430 นายศุภวิชญ์ ตรีช่วย  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6135454 นางสาวปริชมน ชินวินิจกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6137663 นายปิยะพัฒน์ จรัสเบญจวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
7 B6129903 นายปิติพร นันทิประภา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
8 B6129910 นางสาวณัฏฐนิช เพชรแก้ว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
9 B6129927 นางสาวจณิสตา นิพรรัมย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
10 B6129934 นายชวินทร์พล เนื่องจำนงค์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
11 B6129941 นางสาวญาณิศา ตุลารัตนพงษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
12 B6129958 นางสาวณัชชา ศรีโหมด  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
13 B6129965 นางสาวณัฐกุล อรุณรัศมี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
14 B6129972 นางสาวณัฐณิชา รอดวรรณะ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
15 B6129989 นายไตรรัตน์ สันติพงษ์ไพบูลย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
16 B6129996 นายปฐมสิชฌ์ พันธ์ไพศาล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
17 B6130008 นางสาวปัณฑิตา วัฒนมงคลลาภ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
18 B6130015 นางสาวปาลิน จิรวัฒน์สกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
19 B6130039 นางสาวรักวิชา อึ้งเจริญชัย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
20 B6130046 นายวรินทร กิจทวีสมบูรณ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
21 B6130053 นายวิรชัช เสาเวียง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
22 B6130060 นางสาวสมปรารถนา ปิยะมาน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
23 B6130077 นายสิรวิชญ์ แนบเนียน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
24 B6130084 นายรวีภัสส์ กิตติวิวัฒนพงศ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
25 B6135508 นางสาวสรารัตน์ คำพิชิต  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
26 B6135515 นางสาวณัฐนรี พอลลีน กราเซียส คอค  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
27 B6135522 นายเชิดทัศน์ กุลประดิษฐ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
28 B6135539 นางสาวกัญณิฐา ศักยโกสิทธิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
29 B6135546 นายนันทกร จันทรา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
30 B6135560 นางสาวธัญนที สิงหเศรษฐ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
31 B6135577 นายสหราช สิทธิสร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
32 B6135584 นางสาวณัฎฐณิชา ฉัตรชัยสกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
33 B6135591 นางสาวนนทชา รังสีพรหม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
34 B6135607 นางสาวปวีณ์กร สักกะพลางกูร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
35 B6233259 นางสาวปณิธาน ชัยทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
36 B6233266 นายทินกร พันธ์ทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
37 B6233273 นางสาวณิชกมล พลชมชื่น  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
38 B6233280 นางสาวพิมพ์พิชชา โอภาสตระกูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
39 B6233297 นางสาวกมลวรรณ ศรีพุทธิรัตน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
40 B6233303 นางสาวกัญญาณี กันล้อม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
41 B6236496 นางสาวปทุมวดี แทนทุมมา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.