รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5971619 นายอรรถวิทย์ ศิริชัยคีรีโกศล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B5973187 นางสาวธัญญาภรณ์ หมวดศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6070236 นายพัชร กกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
4 B6070397 นางสาวเจนจิรา สดใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
5 B6070403 นายปิยพงษ์ วงศ์สวาสดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
6 B6070564 นายพีรภัทร ปิ่นเสริมศักดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6070779 นางสาวอุษณิษา แสวงสุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6071042 นางสาวณัฐวรรณ บัวเขียว  INFORMATION SCIENCE10
9 B6073695 นางสาวเฉลิมพร พยุงเกษม  INFORMATION SCIENCE10
10 B6073800 นายจักราวุฒิ วังบอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
11 B6074098 นายธนชัย รักษาธงชัย  INFORMATION SCIENCE10
12 B6074104 นายชัยวัฒน์ ใบดำรงศักดิ์  INFORMATION SCIENCE10
13 B6074241 นายกุลชาติ กระมลฉ่ำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
14 B6074418 นายเจษฎา แก้วทองมา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
15 B6074739 นางสาวภัทรธิรา พรหมวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
16 B6074760 นางสาวศุภพรรษา เจริญใจ  INFORMATION SCIENCE10
17 B6074807 นางสาวเพ็ญดารา มานะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
18 B5950287 นางสาวสุดารัตน์ คมพุดซา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B5950430 นางสาวพรรณพัชรา โนนกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B5950478 นางสาวสโรชา เสลาหอม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B5950577 นางสาวพชรภรณ์ ราภานิกร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B5950683 นางสาวเนริณีย์ ม่วงมุลตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B5950690 นางสาวกนกลักษณ์ เสาเเก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B5951567 นางสาวณัณภักดิ์วรา กีรติธนธรณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B5952519 นางสาวณัฐมน พุทธรักษา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B5953318 นายศุภกร มะลิใหม่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
27 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
28 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ  Electronic Engineering10
29 B5908233 นางสาวสุจิตรา คชพรม  Transportation Engineering And Logistics10
30 B5912575 นายทินภัทร เสาวะระ  CE10
31 B5913152 นางสาวศศิธร พลที  Electronic Engineering10
32 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี  ME10
33 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME10
34 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.