รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6126582 นายนันทกิจ วงศ์นิโลบล  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6126599 นางสาวนันท์นภัส บัวสง่าวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6126605 นายพลวรรธน์ อินทกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6126612 นางสาวสุพิชญา อุ่นคำ  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6126629 นายชิษณุพงศ์ พรหมเมืองขวา  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6126636 นางสาวธัชพรรณ สืบนุการณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6126643 นางสาวณัชริณ ชาติมนตรี  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6126650 นายพงษ์นรา สิงหนาท  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6126667 นายจิราคุปม์ มัคจิรบรรเจิด  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6126674 นายชินภัทร โชติชาติ  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6126681 นางสาวณัชญ์พาณี เพ็ชร์สุวรรณ  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6126704 นางสาวนฤมล ชัยวัฒนพงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6126711 นายนันทภพ สุนทรวีระ  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6126735 นางสาวเพียงไพรำ จิตประไพ  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6126742 นายภูมิ สุธาสินีนนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6126759 นางสาวศุภการย์ พานิชชีวลักษณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6126766 นายยศกร สีสันงาม  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6126773 นางสาวชลลดา ค้ำคูณ  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6126780 นางสาวกนกวรรณ ชุ่มกระโทก  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6126797 นางสาวอาภาศิริ ยวงทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6126803 นายภัทรพงศ์ พุทธโอวาท  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6126810 นายกฤษฎากรณ์ นวลบริบูรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6126827 นางสาวกุลภัทร ลักขษร  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6126834 นายสหวรรษ โคตรปัญญา  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6126841 นายเจษฎา หงษ์ษา  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6126858 นางสาวภัทรินทร์ สุขไสยาสน์  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6126865 นายปวริศ เดชไกรสร  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6126889 นางสาวรพีพัฒน์ จันณรงค์  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6126896 นายธลาดล บุตรโคตร  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6126902 นายพีรพัฒน์ วงศ์พรหม  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6126919 นางสาวกฤตินี พงศ์จันทร์  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6126926 นายณัฐิวุฒิ พรมภูวงค์  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6126933 นางสาวรติยากร บุตรศรีเมือง  DOCTOR OF MEDICINE10
34 B6126957 นางสาวทิพานันท์ งามเลิศ  DOCTOR OF MEDICINE10
35 B6126964 นางสาวเขมรินทร์ เลินไธสง  DOCTOR OF MEDICINE10
36 B6126971 นางสาวณัฐสินี รุ่งรัศมีทวีมานะ  DOCTOR OF MEDICINE10
37 B6126988 นางสาวธิดารัตน์ บัวสระ  DOCTOR OF MEDICINE10
38 B6126995 นายธนาธิป ตำปาน  DOCTOR OF MEDICINE10
39 B6127008 นางสาวกนกวรรณ อรุณโน  DOCTOR OF MEDICINE10
40 B6127015 นางสาวพัชรพร ชาวประโคน  DOCTOR OF MEDICINE89
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.