รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119904 นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B5950751 นางสาวกวินทิพย์ อภิโชคหิรัญกุล  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร  CPE10
4 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME10
5 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME10
6 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน  ME10
7 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME10
8 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ  ME10
9 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME10
10 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง  ME10
11 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME10
12 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME10
13 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME10
14 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด  ME10
15 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์  ME10
16 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME10
17 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME10
18 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME10
19 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME10
20 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME10
21 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์  ME10
22 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME10
23 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร  Electronic Engineering10
24 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว  CPE10
25 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง  ME10
26 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME10
27 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME10
28 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME10
29 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ  ME10
30 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย  ME10
31 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME10
33 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME10
34 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME10
35 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด  ME10
37 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์  ME10
38 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME10
39 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
40 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.