รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080488 นายพงศพัศ ประทุมนาค  SPORTS SCIENCE10
2 B6080549 นายวรรณรัตน์ โฉสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
3 B6080679 นายเกียรติศักดิ์ สังข์มิตร  SPORTS SCIENCE10
4 B6080792 นายพิทยุตม์ ฉิ่งเนียม  SPORTS SCIENCE10
5 B6080808 นางสาวอภิญญา ศรีสันต์  SPORTS SCIENCE10
6 B6080822 นายพงศ์พล อุดชาชน  SPORTS SCIENCE10
7 B6080846 นายภาคิน เจริญผล  SPORTS SCIENCE10
8 B6081041 นางสาวขวัญจิรา วรรณาเขียว  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
9 B6070625 นางสาวภัทรวรินทร์ ทรงศิลป์  INFORMATION SCIENCE10
10 B6073336 นายเกษมสัณห์ อิงคนินันท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
11 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข  INFORMATION SCIENCE10
12 B6073657 นางสาวชญาณี บัตรสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
13 B6074814 นายอาทิตย์ ด้านชอบ  INFORMATION SCIENCE10
14 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
15 B5752287 นางสาวขวัญจิตร ทับกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
16 B5852123 นายวัชรพล ไชยภา  FOOD TECHNOLOGY10
17 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า  FOOD TECHNOLOGY10
18 B5852581 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศรีสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
19 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ  Agricultural and Food Engineering10
20 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์  Transportation Engineering And Logistics10
21 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์  Automotive Engineering10
22 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย  Geological Engineering10
23 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร  IE10
24 B6009663 นางสาวภัทรพร ลาพันธ์  Environmental Engineering10
25 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ  CPE10
26 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE10
27 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE10
28 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering10
29 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering10
30 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE10
31 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ  Geological Engineering10
32 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
34 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว  EE10
37 B6113193 นางสาวชญาภา เรืองพิมาย  Agricultural and Food Engineering60
38 B6116538 นายพัชรพล แสนเสนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
39 B5890170 นางสาวสิริกัญญา บุสจันทร์  B.N.S.10
40 B5990214 นางสาวชุติภา อินทร์ติยะ  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.